KOMUNIKAT BANKOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO

DLA OBLIGATARIUSZY GETBACK S.A., KTÓRZY NABYLI OBLIGACJE ZA POŚREDNICTWEM IDEA BANKU S.A.

W związku z wszczęciem przymusowej restrukturyzacji wobec Idea Banku S.A. (dalej „Idea Bank”) i wyłączeniem zobowiązań względem obligatariuszy GetBack S.A. z zakresu zobowiązań przejętych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. (dalej „Bank przejmujący”), Bankowy Fundusz Gwarancyjny (dalej „Fundusz”) wyjaśnia, co następuje:

Przymusowa restrukturyzacja Idea Banku została wszczęta, gdyż zostały spełnione ustawowe przesłanki, które zobowiązują Fundusz do podjęcia takiego działania zgodnie z art. 101 ust. 7 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 842, dalej „ustawa o BFG”) tj.:

  1. podmiot krajowy był zagrożony upadłością,
  2. brak było przesłanek wskazujących, że możliwe działania nadzorcze lub działania podmiotu krajowego pozwolą we właściwym czasie usunąć zagrożenie upadłością,
  3. działania wobec podmiotu krajowego konieczne były w interesie publicznym.

Wobec Idea Banku zastosowany został instrument przymusowej restrukturyzacji w formie przejęcia przedsiębiorstwa. Jego istotę określa regulacja art. 174 ust. 1 ustawy o BFG, zgodnie z którą Fundusz może wydać decyzję o przejęciu przez podmiot przejmujący, bez konieczności uzyskania zgody właścicieli, dłużników lub wierzycieli podmiotu w restrukturyzacji:

  1. przedsiębiorstwa podmiotu w restrukturyzacji;
  2. wybranych albo wszystkich praw majątkowych lub wybranych albo wszystkich zobowiązań podmiotu w restrukturyzacji;
  3. praw udziałowych podmiotu w restrukturyzacji.

W zaistniałym stanie faktycznym doszło do przejęcia wybranych zobowiązań Idea Banku przez Bank Polska Kasa Opieki S.A., z wyłączeniem zobowiązań m. in. z tytułu obligacji GetBack S.A., które Idea Bank oferował swoim klientom do sprzedaży.

Podejmując decyzję o zastosowaniu instrumentu przejęcia przedsiębiorstwa Fundusz musi uwzględnić ofertę podmiotu zainteresowanego przejęciem. W odpowiedzi na zapytanie Funduszu skierowane do sześciu podmiotów do Funduszu wpłynęła tylko jedna oferta, od Banku Polska Kasa Opieki S.A., która jednoznacznie określała zakres przejmowanych praw majątkowych oraz zobowiązań, z wyłączeniami, które znalazły odzwierciedlenie w treści odnośnej decyzji administracyjnej Funduszu. Zakres wyłączeń ze sfery zobowiązań przejmowanych przez bank przejmujący w ramach przymusowej Idea Bank restrukturyzacji był więc pochodną oferty banku przejmującego.

Należy podkreślić, że celem działalności Funduszu, zgodnie z art. 4 ustawy o BFG, jest podejmowanie działań na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego, w szczególności przez zapewnienie funkcjonowania obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów oraz prowadzenie przymusowej restrukturyzacji. Działania te muszą każdorazowo odbywać się na podstawie i w granicach obowiązującego prawa, co wyklucza możliwość podejmowania przez Fundusz działań o charakterze gwarancyjnym czy rekompensacyjnym w przypadkach, kiedy nie ma do takich działań podstawy prawnej.

Ustawowym obowiązkiem Funduszu jest gwarancja depozytów do wysokości równowartości w złotych 100 tys. euro. Zakres ochrony gwarancyjnej Funduszu określają przepisy ustawy o BFG, w przypadku banków są to środki wskazane w art. 17 ust. 1 ustawy o BFG, tj.:

  1. środki pieniężne zgromadzone przez deponenta na rachunkach bankowych, w przypadku których deponent jest stroną umowy rachunku bankowego, niezależnie od wadliwości prawnej tej umowy, a także jej nieważności, oraz w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2 i 3 ustawy o BFG;
  2. inne należności deponenta wynikające z czynności bankowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 2 i 6 ustawy Prawo bankowe;
  3. kwoty, o których mowa w art. 55 ust. 1 pkt 1 i art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, z zastrzeżeniem art. 52 ustawy o BFG, o ile stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji;
  4. należności deponenta wynikające z bankowych papierów wartościowych, potwierdzone dokumentami imiennymi wystawionymi przez emitenta lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o ile zostały wyemitowane przed dniem 2 lipca 2014 r.

Gwarancje Funduszu nie obejmują więc wszystkich możliwych zobowiązań zaciąganych przez Idea Bank wobec swoich klientów, w tym także zobowiązań z tytułu sprzedaży obligacji GetBack S.A.

Od strony formalno-prawnej działania Funduszu związane z wszczęciem przymusowej restrukturyzacji wobec Idea Banku nie stoją na przeszkodzie dotychczas podejmowanym działaniom mającym na celu dochodzenie roszczeń od spółki GetBack S.A. będącej emitentem obligacji, jak i od Idea Banku, który oferował je do sprzedaży. Idea Bank zachowuje osobowość prawną i pozostaje uczestnikiem obrotu prawnego.

 Alternatywą dla wszczęcia przymusowej restrukturyzacji była upadłość Idea Banku. Zgodnie z oszacowaniem PwC żadne wierzytelności  Idea Banku poza depozytami gwarantowanymi w takim postępowaniu nie zostałyby odzyskane.