Stosownie do postanowień art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, dalej „rozporządzenie 2016/679″), Bankowy Fundusz Gwarancyjny informuje, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny (dalej „BFG”) z siedzibą w Warszawie przy ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa, adres e-mail: kancelaria@bfg.pl.
 2. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, listownie (adres do korespondencji – jak wyżej) albo drogę elektroniczną na adres mailowy iod@bfg.pl.
 3. Podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez BFG stanowi art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), a celem przetwarzania jest rozpatrzenie wniesionej przez Pana/Panią sprawy i/lub udzielenie odpowiedzi na Pana/Pani pismo.
 4. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje imię i nazwisko, adres (w tym adres e-mail), a także inne dane osobowe, które mogą być podane przez Pana/Panią w nadesłanej korespondencji.
 5. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom, których udział okaże się niezbędny do rozpatrzenia wniesionej sprawy.
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez BFG przez okres niezbędny do rozpatrzenia sprawy i udzielenia Panu/Pani odpowiedzi, chyba że obowiązujące przepisy prawa nakładają na BFG obowiązek ich dłuższego przechowywania – w szczególności do celów archiwalnych w interesie publicznym.
 7. Ponadto, BFG informuje, że ma Pan/Pani prawo do:
  a) żądania od BFG dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  c) przenoszenia danych;
  d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez BFG narusza przepisy prawa.

Z praw tych można skorzystać, składając stosowny wniosek (bezpośrednio lub drogą korespondencyjną, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej) do BFG.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości BFG może prosić o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby składającej wniosek.

Zakres przysługujących praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności z rozporządzenia 2016/679, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów i przymusowej restrukturyzacji, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. To, które z uprawnień będzie mogło być zrealizowane, zależeć będzie m.in. od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych oraz trybu ich uzyskania przez BFG.

Prawo dostępu do danych i ich sprostowania

Ma Pan/Pani prawo wnioskować o uzyskanie od BFG informacji, czy przetwarzane są dane osobowe Pana/Panią dotyczące, w tym otrzymania kopii tych danych. Może Pan/Pani złożyć także wniosek o sprostowanie Pana/Pani danych osobowych, w przypadku gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne.

Prawo do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania

Prawo żądania od BFG usunięcia Pana/Pani danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania będzie mogło być zrealizowane przy zachowaniu wymagań określonych w art. 17 rozporządzenia 2016/679 lub art. 18 rozporządzenia 2016/679.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania będzie mogło być wykonane przez BFG tylko w przypadkach, o których mowa w art. 21 ust. 1 rozporządzenia 2016/679.

Prawo do przenoszenia danych

Prawo do przenoszenia danych nie będzie mogło być wykonane przez BFG, ponieważ przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a), lub art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia 2016/679, albo na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2016/679, ani w sposób zautomatyzowany (art. 20 ust. 1 rozporządzenia 2016/679).

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia i brak możliwości udzielenia odpowiedzi przez BFG.

Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.