W dniu 20 lipca 2023 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, wydał i ogłosił postanowienie o ogłoszeniu upadłości Getin Noble Bank S.A., zgodnie z wnioskiem BFG. Oznacza to, że nie zachodzi już podstawa do zawieszenia postępowania w sprawach z udziałem Getin Noble Bank S.A. jako podmiotu w restrukturyzacji, przewidziana w art. 176 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego. Dalszy przebieg postępowania w tych sprawach podlega ogólnym zasadom wynikającym z Kodeksu postępowania cywilnego oraz Prawa upadłościowego.