Komunikat nr 46 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 28 października 2016 r.

W dniu 27 października 2016 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (dalej: „Fundusz”) otrzymał od Zarządu Komisarycznego Banku Spółdzielczego w Nadarzynie listę deponentów, o której mowa w art. 43 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996). Lista ta stanowi podstawę do sporządzenia przez Zarząd Funduszu listy wypłat przekazywanej podmiotowi, za pośrednictwem którego dokonywane będą wypłaty środków gwarantowanych deponentom.

W dniu 28 października 2016 r. Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjął uchwałę nr 308/DGD/2016 w sprawie realizacji wypłat środków gwarantowanych deponentom Banku Spółdzielczego w Nadarzynie. Zgodnie z wymogami ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, przedmiotowa uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości w drodze ogłoszenia w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym.

Wypłaty środków gwarantowanych deponentom Banku Spółdzielczego w Nadarzynie będą dokonywane za pośrednictwem Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: BZ WBK S.A.) w okresie od 2 listopada 2016 r. do 30 grudnia 2016 r. na podstawie listy wypłat przekazanej przez Fundusz. Obsługa wypłat środków gwarantowanych odbywać się będzie w oddziałach BZ WBK S.A., wskazanych na stronie internetowej . Lista tych oddziałów stanowi załącznik do uchwały nr 308/DGD/2016. Wypłaty we wskazanym trybie nie obejmują środków objętych gwarancjami ponad równowartość w złotych 100.000 euro w przypadkach określonych w art. 24 ust. 3 i 4 ustawy o BFG*.

W celu odebrania środków gwarantowanych, których wypłata realizowana jest za pośrednictwem BZ WBK S.A., deponenci nie muszą podejmować żadnych czynności oprócz stawienia się – z dokumentem tożsamości (osoby fizyczne) lub aktualnym dokumentem rejestrowym (np. odpisem z KRS) oraz dokumentami tożsamości osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu (osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, szkolne kasy oszczędnościowe) – w wybranym przez siebie oddziale BZ WBK S.A. Deponenci będą mieli możliwość zlecenia przelewu środków gwarantowanych na wybrany rachunek w innym banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo wypłaty środków w formie gotówkowej. W przypadku zamiaru dokonania wypłaty w formie przelewu środków gwarantowanych na wybrany rachunek należy posiadać także informację o numerze tego rachunku. Natomiast w przypadku zamiaru dokonania wypłaty kwoty przekraczającej 25 tys. zł w formie gotówkowej, konieczne jest poinformowanie o takim zamiarze wybranego oddziału BZ WBK S.A. z wyprzedzeniem 2 dni roboczych (osobiście).

Szczegółowe zasady dokonywania wypłat określa „Regulamin wypłat środków gwarantowanych deponentom Banku Spółdzielczego w Nadarzynie realizowanych za pośrednictwem Banku Zachodniego WBK S.A.”, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały nr 308/DGD/2016.

BZ WBK S.A. nie pobiera od deponentów Banku Spółdzielczego w Nadarzynie opłat za wypłatę środków gwarantowanych.

Wypłata środków gwarantowanych z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym (IKE) lub indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) w formie wypłaty transferowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1147, z późn. zm.) dokonywana jest po złożeniu w placówce wypłacającej wniosku o wypłatę oraz przekazaniu Bankowi Spółdzielczemu w Nadarzynie w wymaganym terminie potwierdzenia zawarcia nowej umowy IKE/IKZE lub przystąpienia do programu emerytalnego. Informacje o szczegółowym trybie postępowania oszczędzających na rachunku IKE lub IKZE przekaże deponentom Zarząd Komisaryczny Banku.

Środki objęte gwarancjami ponad równowartość w złotych 100.000 euro, w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 3 i 4 ustawy o BFG, są wypłacane jedynie na indywidualny wniosek deponenta, skierowany bezpośrednio do Funduszu.

Po zakończeniu wypłat przez BZ WBK S.A. środki gwarantowane będą wypłacane bezpośrednio przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w okresie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji wobec Banku Spółdzielczego w Nadarzynie, tj. do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu.

Wierzytelności przekraczające wartość środków gwarantowanych oraz nieobjęte ochroną gwarancyjną mogą być dochodzone od Banku Spółdzielczego w Nadarzynie. W przypadku ogłoszenia jego upadłości wierzytelności te powinny zostać zgłoszone sędziemu-komisarzowi w terminie wskazanym w postanowieniu sądu o ogłoszeniu upadłości.

Kontakt z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym:

Infolinia: 800 569 341 (połączenie bezpłatne) oraz 22 583 09 42 (opłata za połączenie zgodna z opłatą przewidzianą przez operatora wg aktualnego cennika),

e-mail: kancelaria@bfg.pl,

adres: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa.


* np. gdy środki lub należności deponenta, będącego osobą fizyczną pochodzą z: odpłatnego zbycia nieruchomości zbudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego takim budynkiem, samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o przeznaczeniu mieszkalnym – jeżeli zbycie to nie nastąpiło w ramach wykonywanej działalności gospodarczej, wykonania na rzecz deponenta podziału majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej, nabycia spadku, wypłaty ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, wypłaty odprawy pieniężnej, emerytalnej lub rentowej, wypłaty odszkodowania za szkodę wyrządzoną przestępstwem lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.