Komunikat nr 66 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 15 lipca 2019 r.

W dniu 9 lipca 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o ustanowieniu z dniem 10 lipca 2019 r. zarządu komisarycznego w Banku Spółdzielczym w Grębowie („Bank”). Z dniem 12 lipca 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Banku Spółdzielczego w Grębowie, zaś w dniu 15 lipca 2019 r. wystąpiła z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Rzeszowie o ogłoszenie upadłości Banku. W związku z powyższym z dniem 15 lipca 2019 r. nastąpiło spełnienie warunku gwarancji w rozumieniu ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 795 i 730) („ustawa o BFG”) wobec Banku.

W związku ze spełnieniem warunku gwarancji wobec Banku Spółdzielczego w Grębowie, Bankowy Fundusz Gwarancyjny („Fundusz”) rozpoczął działania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wypłat środków gwarantowanych deponentom Banku.

Środki gwarantowane wypłacane będą w złotych, bez względu na walutę, w jakiej nominowane były depozyty, do równowartości w złotych 100 000 euro, tj. 426 730,00 zł.
W określonych w art. 24 ust. 3 i 4 ustawy o BFG przypadkach*, środki lub należności deponenta, w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu środków na rachunek lub powstania należności, objęte są gwarancjami ponad równowartość w złotych 100 000 euro (środki te są wypłacane jedynie na indywidualny wniosek deponenta, skierowany bezpośrednio do Funduszu, zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy o BFG).

Do obliczenia równowartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni Narodowego Banku Polskiego z dnia spełnienia warunku gwarancji, tj. z dnia 15 lipca 2019 r.

Informacje o podmiocie, za pośrednictwem którego będą realizowane wypłaty środków gwarantowanych (z wyłączeniem środków ponad równowartość w złotych 100 000 euro), terminach i miejscach ich dokonywania, Zarząd Funduszu poda do publicznej wiadomości.

W celu odebrania środków gwarantowanych deponenci nie muszą podejmować żadnych czynności oprócz stawienia się z dokumentem tożsamości w placówce wypłacającej. W przypadku zamiaru dokonania wypłaty w formie przelewu środków gwarantowanych na wybrany rachunek należy posiadać także informację o numerze tego rachunku.

Deponenci nie muszą zgłaszać swoich wierzytelności ani Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, ani Zarządowi Komisarycznemu Banku. Informacje o należnościach deponentów, wynikające z ksiąg rachunkowych Banku Spółdzielczego w Grębowie, będą przekazane Funduszowi przez Zarząd Komisaryczny Banku.

Wierzytelności przekraczające wartość środków gwarantowanych oraz nieobjęte ochroną gwarancyjną mogą być dochodzone od Banku. W przypadku ogłoszenia upadłości Banku wierzytelności te powinny zostać zgłoszone sędziemu-komisarzowi w terminie oznaczonym w postanowieniu sądu o ogłoszeniu upadłości.

Podstawowe informacje dotyczące zasad gwarantowania depozytów w bankach

Gwarantowane są środki pieniężne:

 • osób fizycznych,
 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
 • szkolnych kas oszczędnościowych,
 • pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych,
 • rad rodziców.

Wyłączone spod gwarancji są środki pieniężne zdeponowane przez Skarb Państwa, instytucje finansowe, m.in. takie jak: banki, firmy inwestycyjne, podmioty prowadzące działalność maklerską, podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Gwarancji podlegają:

 • środki pieniężne zgromadzone przez deponenta na rachunkach bankowych (złotowe i walutowe), w przypadku których deponent jest stroną umowy,
 • inne należności deponenta wynikające z przyjmowania przez bank wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub w oznaczonym terminie oraz prowadzenia rachunków tych wkładów,
 • należności deponenta wynikające z przeprowadzania przez bank bankowych rozliczeń pieniężnych,
 • kwoty wydatkowane na koszty pogrzebu posiadacza rachunku oraz dyspozycji wkładem na wypadek śmierci posiadacza rachunku, o ile stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji,
 • należności deponenta wynikające z bankowych papierów wartościowych, potwierdzone dokumentami imiennymi wystawionymi przez emitenta lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o ile papiery te zostały wyemitowane przed dniem 2 lipca 2014 r.

Gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nie podlegają:

 • środki wpłacone przez deponentów do banku spółdzielczego tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich,
 • środki znajdujące się na rachunkach nieaktywnych (tj. takich, na których w okresie 2 lat przed dniem spełnienia warunku gwarancji nie dokonano obrotów), których suma jest niższa niż równowartość w złotych 2,5 euro – jeżeli są to jedyne środki deponenta,
 • pieniądz elektroniczny.

W przypadku rachunku wspólnego, tj. rachunku prowadzonego dla kilku osób, należność deponenta liczona jest w następujący sposób: środki na rachunku wspólnym dzielone są między współposiadaczy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie rachunku, a jeżeli takich postanowień nie ma – ustala się dla wszystkich równe części, i oblicza wartość środków gwarantowanych odrębnie dla każdego współposiadacza do wysokości limitu ustawowego.

W przypadku rachunku powierniczego, np. mieszkaniowego rachunku powierniczego, prawo do środków gwarantowanych ma każdy z powierzających, w granicach wynikających z jego udziału w kwocie zgromadzonej na rachunku.

W przypadku rachunku firmy inwestycyjnej, na którym zgromadzone są środki powierzone przez jej klientów w związku ze świadczeniem przez tę firmę usług maklerskich, prawo do środków gwarantowanych ma każdy z tych klientów w granicach wynikających z jego udziału w kwocie zgromadzonej na rachunku.

W przypadku lokaty strukturyzowanej, tj. depozytu o oznaczonym terminie zapadalności, w którym wpłacony kapitał jest w całości zwracany, a wypłata odsetek lub świadczeń dodatkowych oraz ich wysokość są uzależnione od uprzednio określonych warunków, gwarancjami objęte są środki pieniężne w części zdeponowanej jako kapitał, zaś odsetki tylko w przypadku, gdy są one należne zgodnie z umową zawartą z bankiem, a data albo okres ustalenia ich wysokości przypada przed dniem spełnienia warunku gwarancji, tj. przed 15 lipca 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny znajdują się pod adresem: https://www.bfg.pl/gwarantowanie-depozytow/zasady-gwarantowania-depozytow/.

Kontakt:

 • Infolinia: 800 569 341 (połączenie bezpłatne) oraz 22 583 09 42 (opłata za połączenie zgodna z opłatą przewidzianą przez operatora wg aktualnego cennika),
 • e-mail: kancelaria@bfg.pl,
 • adres: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa.

 


* np. gdy środki lub należności deponenta, będącego osobą fizyczną pochodzą z: odpłatnego zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego takim budynkiem, samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o przeznaczeniu mieszkalnym – jeżeli zbycie to nie nastąpiło w ramach wykonywanej działalności gospodarczej, wykonania na rzecz deponenta podziału majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej, nabycia spadku, wypłaty ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, wypłaty odprawy pieniężnej, emerytalnej lub rentowej, wypłaty odszkodowania za szkodę wyrządzoną przestępstwem lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.