Komunikat nr 67 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 18 lipca 2019 r.

W dniu 17 lipca 2019 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (dalej: „Fundusz”) otrzymał od Zarządu Komisarycznego Banku Spółdzielczego w Grębowie listę deponentów, o której mowa w art. 43 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 795 i 730) (dalej: „ustawa o BFG”). Lista ta stanowi podstawę do sporządzenia przez Zarząd Funduszu listy wypłat przekazywanej podmiotowi, za pośrednictwem którego dokonywane będą wypłaty środków gwarantowanych deponentom.

W dniu 18 lipca 2019 r. Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjął uchwałę nr 342/DGD/2019 w sprawie realizacji wypłat środków gwarantowanych deponentom Banku Spółdzielczego w Grębowie. Zgodnie z wymogami ustawy o BFG, przedmiotowa uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości w drodze ogłoszenia w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym.

Wypłaty środków gwarantowanych deponentom Banku Spółdzielczego w Grębowie dokonywane będą za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Santander Bank Polska) w okresie od 22 lipca 2019 r. do 6 września 2019 r. na podstawie listy wypłat przekazanej przez Fundusz. Obsługa wypłat środków gwarantowanych odbywać się będzie w oddziałach Santander Bank Polska, wskazanych na stronie internetowej www.santander.pl. Lista tych oddziałów stanowi załącznik nr 1 do uchwały nr 342/DGD/2019. Wypłaty we wskazanym trybie nie obejmują środków objętych gwarancjami ponad równowartość w złotych 100 000 euro w przypadkach określonych w art. 24 ust. 3 i 4 ustawy o BFG*.

W celu odebrania środków gwarantowanych, których wypłata realizowana jest za pośrednictwem Santander Bank Polska, deponenci nie muszą podejmować żadnych czynności oprócz stawienia się – z dokumentem tożsamości (osoby fizyczne) lub z aktualnym dokumentem rejestrowym (np. odpisem z KRS) oraz dokumentami tożsamości osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu (osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, szkolne kasy oszczędnościowe, pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe, rady rodziców) – w wybranym przez siebie oddziale Santander Bank Polska. Deponenci będą mieli możliwość zlecenia przelewu środków gwarantowanych na wybrany rachunek w innym banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo wypłaty środków w formie gotówkowej. W przypadku zamiaru dokonania wypłaty w formie przelewu środków gwarantowanych na wybrany rachunek należy posiadać także informację o numerze tego rachunku. Natomiast w przypadku zamiaru dokonania wypłaty kwoty przekraczającej 25 000 zł w formie gotówkowej, konieczne jest poinformowanie o takim zamiarze wybranego oddziału Santander Bank Polska z wyprzedzeniem 2 dni roboczych (osobiście).

Szczegółowe zasady dokonywania wypłat określa Regulamin wypłat środków gwarantowanych deponentom Banku Spółdzielczego w Grębowie realizowanych za pośrednictwem Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały nr 342/DGD/2019.

Santander Bank Polska nie pobiera od deponentów Banku Spółdzielczego w Grębowie opłat za wypłatę środków gwarantowanych.

Środki objęte gwarancjami ponad równowartość w złotych 100 000 euro, w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 3 i 4 ustawy o BFG, są wypłacane na indywidualny wniosek deponenta, skierowany bezpośrednio do Funduszu. Więcej informacji na ten temat (w tym formularz wniosku) dostępnych jest na stronie internetowej Funduszu pod adresem: www.bfg.pl.

Po zakończeniu wypłat przez Santander Bank Polska środki gwarantowane będą wypłacane bezpośrednio przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu, tj. do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji wobec Banku Spółdzielczego w Grębowie.

Wierzytelności przekraczające wartość środków gwarantowanych oraz nieobjęte ochroną gwarancyjną mogą być dochodzone od Banku Spółdzielczego w Grębowie. W przypadku ogłoszenia jego upadłości wierzytelności te powinny zostać zgłoszone sędziemu-komisarzowi w terminie wskazanym w postanowieniu sądu o ogłoszeniu upadłości.

Kontakt z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym:

  • Infolinia: 800 569 341 (połączenie bezpłatne) oraz 22 583 09 42 (opłata za połączenie zgodna z opłatą przewidzianą przez operatora wg aktualnego cennika),
  • e-mail: kancelaria@bfg.pl,
  • adres: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa.

Kontakt z Santander Bank Polska S.A.:

  • Infolinia: 61 286 97 15 (dla osób dzwoniących w kraju, z zagranicy i z telefonów komórkowych) (opłata za połączenie wg cennika operatora osoby dzwoniącej).

Zastrzeżenie

Reklamację dotyczącą wypłaty środków gwarantowanych w zakresie wysokości świadczenia wykazanego do wypłaty lub jego braku, można zgłaszać wypełniając wniosek reklamacyjny (ze wskazaniem powodu składania reklamacji), który dostępny jest w placówkach wypłacających środki gwarantowane. Pracownik Santander Bank Polska przyjmujący reklamację poświadczy własnoręczność podpisu na wniosku osoby ją składającej. Reklamacja ta zostanie przekazana Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu celem rozpatrzenia. Prośby o szczegółowe informacje na temat Państwa wierzytelności wobec Banku Spółdzielczego w Grębowie, w tym dotyczące historii poszczególnych rachunków i ich salda wykazanego na liście deponentów, należy kierować bezpośrednio do Banku Spółdzielczego w Grębowie (adres: ul. Rynek 1A, 39-410 Grębów).

Zgodnie z art. 15 ustawy o BFG Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za dokonaną na podstawie listy deponentów wypłatę środków gwarantowanych w niewłaściwej wysokości lub za niedokonanie wypłaty środków osobie nieujawnionej na tej liście.

 


* np. gdy środki lub należności deponenta, będącego osobą fizyczną pochodzą z: odpłatnego zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego takim budynkiem, samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o przeznaczeniu mieszkalnym – jeżeli zbycie to nie nastąpiło w ramach wykonywanej działalności gospodarczej, wykonania na rzecz deponenta podziału majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej, nabycia spadku, wypłaty ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, wypłaty odprawy pieniężnej, emerytalnej lub rentowej, wypłaty odszkodowania za szkodę wyrządzoną przestępstwem lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.