Komunikat nr 41 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 22 lipca 2016 r.

W dniu 26 października 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o ustanowieniu z dniem 28 października 2015 r. Zarządcy Komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej „Skarbiec” („Kasa”).  Z dniem 22 lipca 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Skarbiec” (decyzja z dnia 21 lipca 2016 r.) oraz wystąpiła z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Gliwicach o ogłoszenie upadłości Kasy. W związku z powyższym z dniem 22 lipca 2016 r. nastąpiło spełnienie warunku gwarancji w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz.1866, z późn. zm.) wobec Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Skarbiec”.

W związku z zawieszeniem działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Skarbiec”, Bankowy Fundusz Gwarancyjny („Fundusz”) rozpoczął działania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wypłat środków gwarantowanych deponentom Kasy.

Środki gwarantowane wypłacane będą w złotych, bez względu na walutę, w jakiej nominowane były depozyty, do równowartości  w złotych 100.000 euro, tj. 435.640,00 zł. Do obliczenia równowartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni Narodowego Banku Polskiego z dnia spełnienia warunku gwarancji, tj. z dnia 22 lipca 2016 r.

Informacje o podmiocie, za pośrednictwem którego będą realizowane wypłaty środków gwarantowanych, terminach  i miejscach ich dokonywania, Zarząd Funduszu poda do publicznej wiadomości.

W celu odebrania środków gwarantowanych deponenci nie muszą podejmować żadnych czynności oprócz stawienia się z dokumentem tożsamości w placówce wypłacającej. W przypadku zamiaru dokonania wypłaty w formie przelewu środków gwarantowanych na wybrany rachunek należy posiadać także informacje o numerze tego rachunku.

Deponenci nie muszą zgłaszać swoich wierzytelności ani Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, ani Zarządcy Komisarycznemu Kasy. Informacje o należnościach deponentów, wynikające z ksiąg rachunkowych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Skarbiec”, będą przekazane Funduszowi przez Zarządcę Komisarycznego Kasy.

Wierzytelności przekraczające wartość środków gwarantowanych mogą być dochodzone od Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Skarbiec”. W przypadku ogłoszenia jej upadłości wierzytelności te powinny zostać zgłoszone sędziemu-komisarzowi  w terminie wskazanym w postanowieniu sądu o ogłoszeniu upadłości.

Podstawowe informacje dotyczące zasad gwarantowania depozytów w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych 

Gwarantowane są środki pieniężne zgromadzone w kasie na rachunkach imiennych oraz należności wynikające z przeprowadzania przez kasę rozliczeń finansowych:

  • osób fizycznych,
  • organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  • posiadających osobowość prawną jednostek organizacyjnych kościoła lub związku wyznaniowego,
  • spółdzielni,
  • związków zawodowych,
  • wspólnot mieszkaniowych.

Wyłączone spod gwarancji są środki pieniężne zdeponowane przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (depozyty złożone w kasie przez inną kasę), Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową, kadrę zarządzającą danej kasy.

Gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nie podlegają środki wpłacone przez deponentów do spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej tytułem udziałów i wkładów członkowskich do spółdzielni.

W przypadku rachunku wspólnego, tj. rachunku prowadzonego dla kilku osób, należność deponenta liczona jest w następujący sposób: środki na rachunku wspólnym dzielone są między współposiadaczy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie rachunku, a jeżeli takich postanowień nie ma – ustala się dla wszystkich równe części, i oblicza wartość środków gwarantowanych odrębnie dla każdego współposiadacza do wysokości limitu ustawowego.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny znajdują się na podstronie Zasady gwarantowania depozytów (do 9.10.2016 r.).

Kontakt:

  • Infolinia: 800 569 341 (połączenie bezpłatne) oraz 22 583 09 42 (opłata za połączenie zgodna z opłatą przewidzianą przez operatora wg aktualnego cennika)
  • e-mail: kancelaria@bfg.pl
  • adres: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa.