20 października 2021 r. odbyło się spotkanie inaugurujące projekt „Opracowanie krajowej strategii edukacji finansowej”. Projekt realizowany jest przy wsparciu unijnych środków z Instrumentu Wsparcia Technicznego Komisji Europejskiej i we współpracy z OECD. W jego realizację zaangażowanych jest 9 polskich instytucji. W skład krajowej grupy roboczej beneficjenta projektu wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Rzecznika Finansowego.

W ramach grupy będą toczyły się prace nad planem poszerzania wiedzy i umiejętności finansowych Polaków, w tym określeniem priorytetów i głównych działań w obszarze edukacji finansowej. Plan będzie pierwszym tego typu dokumentem w Polsce. W prace nad strategią chcemy włączyć szerokie grono interesariuszy zewnętrznych. Projekt podzielony jest na dwie fazy. Pierwsza pozwoli na analizę sytuacji bieżącej i poznanie potrzeb w zakresie edukacji finansowej. W wyniku drugiej fazy powstanie projekt strategii edukacji finansowej. Na spotkaniu omówiono zakres projektu i działań, które będą realizowane, wzajemne oczekiwania, a także określono ramy współpracy. Prace nad strategią wpisują się również w realizację celów rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego w zakresie edukacji finansowej.