W jakim terminie są wypłacane środki gwarantowane?

Zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym wypłaty środków gwarantowanych powinny być dokonane nie poźniej niż w ciągu 20 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji, tj. od dnia zawieszenia działalności kasy i ustanowienia zarządcy komisarycznego oraz złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości kasy. Za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego termin może zostać przedłużony, nie dłużej jednak niż o 10 dni roboczych.

Gdzie można odebrać kwoty gwarantowane?

Środki gwarantowane wypłacane są przez zarządcę komisarycznego lub podmiot, z którym Zarząd Funduszu zawrze umowę o dokonanie wypłat środków gwarantowanych w miejscach i terminach podanych do wiadomości publicznej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Po tym terminie wypłaty będą dokonywane przez Fundusz przez 5 lat od dnia zawieszenia działalności kasy.

W jakiej walucie wypłacane są środki gwarantowane?

Gwarancjami objęte są depozyty złotowe i walutowe. Niezależnie od waluty w jakiej nominowany jest depozyt, wypłata środków gwarantowanych będzie dokonywana w złotych.

Więcej szczegółów na stronie Najczęściej zadawane pytania (stan prawny do 9.10.2016 r.).