Wysokość gwarancji

Kwota depozytów nieprzekraczająca równowartości w złotych 100 000 euro jest gwarantowana w całości.

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej

  • kwota gwarantowana obliczana jest od sumy środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich rachunkach (np. lokatach terminowych, rachunkach bieżących, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych) jednej osoby w danej kasie,
  • w przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębna kwota gwarancji

Czy można będzie odzyskać tę część depozytów, która nie jest gwarantowana przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Tak, stanowi ona nadal wierzytelność deponenta do kasy. Po ogłoszeniu upadłości kasy kwota ta może zostać odzyskana w wyniku podziału majątku upadłej kasy w ramach postępowania upadłościowego. Deponent powinien zgłosić swoje wierzytelności sędziemu-komisarzowi w terminie wskazanym w postanowieniu sądu o ogłoszeniu upadłości kasy.

W przypadku nabycia przedsiębiorstwa upadłej kasy przez inny podmiot, nowy właściciel przejmuje zobowiązania wobec posiadaczy rachunków w kasie.

Więcej szczegółów na stronie Najczęściej zadawane pytania (stan prawny do 9.10.2016 r.).