Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe

  • osób fizycznych,
  • osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego,
  • jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
  • szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.

Czyje depozyty nie podlegają ochronie?

  • Skarbu Państwa,
  • instytucji finansowych, m.in. takich jak: banki, firmy inwestycyjne, podmioty prowadzące działalność maklerską, podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (depozyty złożone przez te instytucje w banku),
  • kadry zarządzającej bankiem oraz głównych właścicieli banku.

Szczegółowy katalog wyłączeń znajduje się na stronie Najczęściej zadawane pytania (stan prawny do 9.10.2016 r.).