Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe

   1. osób fizycznych,
   2. osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego,
   3. jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
   4. szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.

Czyje depozyty nie podlegają ochronie?

   1. Skarbu Państwa,
   2. instytucji finansowych, m.in. takich jak: banki, firmy inwestycyjne, podmioty prowadzące działalność maklerską, podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (depozyty złożone przez te instytucje w banku),
   3. kadry zarządzającej bankiem oraz głównych właścicieli banku.

Szczegółowy katalog wyłączeń znajduje się na stronie Najczęściej zadawane pytania (stan prawny do 9.10.2016 r.).