Postępowanie prowadzone w trybie negocjacji bez ogłoszenia na podstawie art. 208 ust. 1, z zastosowaniem przesłanki, o której mowa w art. 209 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)

Przedmiotem zamówienia jest doradztwo w zakresie wyboru możliwych wariantów zastosowania instrumentów przymusowej restrukturyzacji w odniesieniu do wybranych podmiotów podlegających przymusowej restrukturyzacji w obecnej sytuacji geopolitycznej.