Składki nadzwyczajne na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków

Zgodnie z art. 299 ust. 1 ustawy o BFG w przypadku gdy środki na finansowanie przymusowej restrukturyzacji banków i firm inwestycyjnych są niewystarczające do finansowania przymusowej restrukturyzacji, Rada Funduszu, na wniosek Zarządu Funduszu, w drodze uchwały, może zobowiązać banki, firmy inwestycyjne i oddziały banków zagranicznych do wniesienia na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków składek nadzwyczajnych w wysokości nieprzekraczającej trzykrotności łącznej kwoty składek ustalonych na dany rok kalendarzowy, a w przypadku gdy łączna kwota tych składek nie jest ustalona – w wysokości nieprzekraczającej trzykrotności łącznej kwoty składek wniesionych za poprzedni rok kalendarzowy.

Wysokość składek nadzwyczajnych ustalana jest dla poszczególnych banków i firm inwestycyjnych zgodnie z rozporządzeniem KE 2015/63 oraz uchwałą nr 67/2016 Rady Funduszu w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków, a w przypadku oddziałów banków zagranicznych na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 298 ust. 6 ustawy o BFG, tj. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad wyznaczania składek na finansowanie przymusowej restrukturyzacji w odniesieniu do oddziałów banków zagranicznych (Dz.U. poz. 84).

Odraczanie składek nadzwyczajnych na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków

Istnieje możliwość odroczenia terminu płatności całości lub części składki nadzwyczajnej, jeżeli wniesienie tej składki zagroziłoby płynności lub wypłacalności banku, firmy inwestycyjnej lub oddziału banku zagranicznego (art. 299 ust. 3 ustawy o BFG).

Zasady odraczania terminów płatności składek nadzwyczajnych na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków zostały określone w uchwale nr 29/2017 Rady BFG. W uchwale tej określono zakres niezbędnych dokumentów i informacji wymaganych od instytucji (tj. banku, firmy inwestycyjnej lub oddział banku zagranicznego) ubiegającej się o odroczenie składki nadzwyczajnej (załącznik nr 1 i nr 2).

Uchwała nr 29/2017 Rady BFG (pdf)

Załącznik nr 1 (docx)

Załącznik nr 2 (docx)

Rozpatrywanie wniosku o odroczenie terminu płatności składki nadzwyczajnej będzie dokonywane z uwzględnieniem wystąpienia ewentualnej pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 z późn. zm.).