Bankowy Fundusz Gwarancyjny przekazuje bankom i firmom inwestycyjnym informacje o całkowitej wysokości podstawy do wyznaczenia składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji, łącznej kwocie składek ryczałtowych, łącznej kwocie składek od banków hipotecznych oraz wybrane inne informacje wykorzystywane przy wyznaczaniu łącznej oceny profilu ryzyka.

Informacja o całkowitej wysokości podstawy do wyznaczania składek oraz jej składowych

Całkowita wysokość podstawy do wyznaczania składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków należnych za 2023 r. została wyznaczona w oparciu o dane finansowe wg stanu na 31 grudnia 2021 r., lub w przypadku podmiotów o innym dniu bilansowym sprawozdania rocznego wg stanu na 31 marca 2022 r., a w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność dane wg stanu na 31 grudnia 2022 r.,  i wynosiła 774 882 163 tys. zł.

Pozycja tys. zł.
Pasywa 2 074 212 072
(-) Fundusze własne 195 177 938
(-) Środki gwarantowane 1 017 948 813
(-) Wyłączenia (art. 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 2015/63) 79 332 611
(-) Korekta instrumentów pochodnych (art. 5 ust. 3 i 4 rozporządzenia nr 2015/63) 7 676 218
Razem 774 076 490
Razem po wyeliminowaniu wpływu ujemnych podstaw* 774 882 163

* Zgodnie z interpretacją EUNB 2018_4002 (https://www.eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2018_4002)

Wysokość podstawy do wyznaczania składek od podmiotów, które spełniły kryteria określone w art. 10 ust. 1-7 rozporządzenia nr 2015/63 wyniosła 34 053 592 tys. zł.

Informacja o łącznej kwocie składek ryczałtowych wyznaczonych dla małych podmiotów i łącznej kwocie składek od banków hipotecznych

Łączna kwota składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków naliczonych za 2023 r. od podmiotów, które spełniły kryteria określone w art. 10 ust. 1-7 rozporządzenia nr 2015/63 wyniosła 3 010 tys. zł.

Łączna kwota składek naliczonych za 2023 r. od banków hipotecznych wyniosła: 31 403 tys. zł.

Informacje niezbędne do wyznaczania łącznej oceny profilu ryzyka

Minimalne i maksymalne wartości wskaźników ryzyka dla podmiotów, które zostały zobowiązane do wniesienia składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2023 r. w oparciu o ryzyko zawiera poniższa tabela:

Kategoria Wskaźnik ryzyka Wartość minimalna Wartość maksymalna Mediana Liczba przedziałów
I Ekspozycja na ryzyko Wskaźnik dźwigni 2,8% 21,0% 7,4% 7
Współczynnik kapitału podstawowego Tier I 11,2% 30,2% 15,2% 7
Łączna kwota ekspozycji na ryzyko podzielona przez aktywa ogółem 11,9% 131,6% 50,3% 7
II Stabilność i dywersyfikacja źródeł finansowania Wskaźnik pokrycia wypływów netto (LCR) 141,1% 6566,2% 174,3% 9
Wskaźnik stabilnego finansowania netto (NSFR) 115,4% 189,6% 150,9% 6
III Znaczenie instytucji dla stabilności systemu finansowego lub gospodarki Udział w kredytach i depozytach międzybankowych w Unii Europejskiej, odzwierciedlający znaczenie instytucji dla gospodarki państwa członkowskiego prowadzenia przedsiębiorstwa 0,000% 0,05635% 0,00837% 7
IV Dodatkowe wskaźniki ryzyka określone przez organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji Relacja ekspozycji z tytułu instrumentów pochodnych do aktywów ogółem 0,0% 15,31% 1,24% 8
Przynależność do systemu ochrony instytucjonalnej NIE TAK nd. nd.
Skala wcześniejszego nadzwyczajnego wsparcia ze środków publicznych NIE -* nd. nd.
Wartość minimalna Wartość maksymalna Mediana
Ostateczny złożony wskaźnik FCI** 284,6 761,3 604,0

* Żaden z podmiotów wnoszących składkę na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2023 r. w oparciu o ryzyko nie otrzymał nadzwyczajnego wsparcia ze środków publicznych, o którym mowa w art. 6 ust. 8 rozporządzenia nr 2015/63.

** Wyliczony zgodnie z krokiem 5 pkt 3 Załącznika I do rozporządzenia nr 2015/63. 

Informacja o rozkładach liczebności podmiotów wg wartości mnożnika korekty o ryzyko

Poniższa tabela zawiera informacje o rozkładach liczebności podmiotów wg wartości mnożnika korekty o ryzyko. Dodatkowo zaprezentowano przedziały wartości ostatecznego złożonego wskaźnika FCI odpowiadające poszczególnym przedziałom wartości mnożnika. Tabele dla wszystkich okresów składkowych (lata 2017-2023) zaprezentowano w oddzielnej zakładce.

Wartość mnożnika Przedziały wartości FCI Liczba instytucji w przedziale
0,80 – 0,90 284,6 – 353,8 1
0,90 – 1,00 0
1,00 – 1,10 353,8 – 493,4 3
1,10 – 1,20 493,4 – 558,2 4
1,20 – 1,30 558,2 – 633,5 4
1,30 – 1,40 633,5 – 700,3 2
1,40 – 1,50 700,3 – 761,3 8
Razem: 22

Informacja o przedziałach dla wskaźników ryzyka

Poniższe tabele zawierają informacje o przedziałach wartości wskaźników ryzyka, przypisanych im ocenach oraz liczbie instytucji w danym przedziale.

Wskaźnik dźwigni

Numer przedziału Przedziały wartości wskaźnika Ocena ryzyka przedziału Liczba instytucji w przedziale
1  — 3,81% 1 4
2 3,81% — 6,26% 167,5 3
3 6,26% — 7,27% 334 3
4 7,27% — 7,68% 500,5 3
5 7,68% — 8,48% 667 3
6 8,48% — 12,60% 833,5 3
7 12,60% — 1000 3

Współczynnik kapitału podstawowego Tier I

Numer przedziału Przedziały wartości wskaźnika Ocena ryzyka przedziału Liczba instytucji w przedziale
1  — 12,84% 1 4
2 12,84% — 13,59% 167,5 3
3 13,59% — 14,54% 334 3
4 14,54% — 16,57% 500,5 3
5 16,57% — 18,84% 667 3
6 18,84% — 24,24% 833,5 3
7 24,24% — 1000 3

Łączna kwota ekspozycji na ryzyko podzielona przez aktywa ogółem

Numer przedziału Przedziały wartości wskaźnika Ocena ryzyka przedziału Liczba instytucji w przedziale
1  — 0,28% 1000 4
2 0,28% — 0,43% 833,5 3
3 0,43% — 0,50% 667 3
4 0,50% — 0,56% 500,5 3
5 0,56% — 0,63% 334 3
6 0,63% — 0,71% 167,5 3
7 0,71% — 1 3

Wskaźnik pokrycia wypływów netto (LCR)

Numer przedziału Przedziały wartości wskaźnika Ocena ryzyka przedziału Liczba instytucji w przedziale
1  — 142% 1 3
2 142% — 156% 125,875 3
3 156% — 168% 250,75 3
4 168% — 176% 375,625 3
5 176% — 196% 500,5 2
6 196% — 204% 625,375 2
7 204% — 282% 750,25 2
8 282% — 944% 875,125 2
9 944% — 1000 2

Wskaźnik stabilnego finansowania netto (NSFR)

Numer przedziału Przedziały wartości wskaźnika Ocena ryzyka przedziału Liczba instytucji w przedziale
1  — 130,6% 1 4
2 130,6% — 138,3% 200,8 4
3 138,3% — 151,7% 400,6 4
4 151,7% — 162,4% 600,4 4
5 162,4% — 173,5% 800,2 3
6 173,5% — 1000 3

Udział w kredytach i depozytach międzybankowych

Numer przedziału Przedziały wartości wskaźnika Ocena ryzyka przedziału  Liczba instytucji w przedziale
1  — 0,0002% 1000 4
2 0,0002% — 0,0028% 833,5 3
3 0,0028% — 0,0054% 667 3
4 0,0054% — 0,0127% 500,5 3
5 0,0127% — 0,0242% 334 3
6 0,0242% — 0,0406% 167,5 3
7 0,0406% — 1 3

Relacja ekspozycji z tytułu instrumentów pochodnych do aktywów ogółem

Numer przedziału Przedziały wartości wskaźnika Ocena ryzyka przedziału Liczba instytucji w przedziale
1  — 0,01% 1000 3
2 0,01% — 0,17% 857,29 3
3 0,17% — 1,03% 714,57 3
4 1,03% — 1,43% 571,86 3
5 1,43% — 2,73% 429,14 3
6 2,73% — 5,89% 286,43 3
7 5,89% — 9,94% 143,71 2
8 9,94% — 1 2