W dniu 15 maja 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego, działając na podstawie art. 144 ust. 1 Prawa bankowego, ustanowiła kuratora w Idea Bank S.A. oraz na podstawie art. 144 ust. 1 w zw. z art. 144 ust. 6 Prawa bankowego powierzyła pełnienie tej funkcji Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.

Komisja Nadzoru Finansowego określiła, że do zadań kuratora należy m.in. wsparcie organów Idea Banku S.A. w działaniach mających na celu doprowadzenie do poprawy jego sytuacji ekonomiczno-finansowej, w szczególności przez opracowanie oraz realizację wiarygodnego planu naprawy.

Fundusz będzie realizował zadania kuratora poprzez wyznaczonych pełnomocników.

Ustanowienie Funduszu kuratorem w Idea Bank S.A. jest wyrazem współpracy instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego.

Ustanowienie kuratora nie wpływa na świadczenie przez Idea Bank S.A. usług na rzecz klientów.