Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2021 r. jednogłośnie zdecydowała o ustanowieniu w Getin Noble Bank S.A. („Getin Noble Bank”, „GNB”, „Bank”) z dniem 27 grudnia 2021 r. kuratora, w celu wsparcia organów Banku w procesie doprowadzenia przez te organy do poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku i zapewnienia efektywności wdrażanego planu naprawy. Kuratorem ustanowiony został Bankowy Fundusz Gwarancyjny, posiadający wszelkie niezbędne kompetencje, a także potencjał kadrowy, analityczny oraz organizacyjny w tym zakresie.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo bankowe KNF może ustanowić w banku kuratora w celu poprawy sytuacji banku i zapewnienia efektywności wdrażanego planu naprawy. Ustanowienie przez KNF kuratora w Getin Noble Banku S.A. przyczyni się do wsparcia efektywnego przepływu informacji między Bankiem a Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego, przede wszystkim w zakresie bieżącego monitorowania podejmowanych przez Bank działań autosanacyjnych, a także przygotowania przez organy Banku zaktualizowanego – zgodnie z wytycznymi KNF – planu naprawy.

Mając na uwadze wielkość Banku i jego znaczenie dla sytemu finansowego, Komisja uznała za zasadne, aby rolę kuratora pełnił podmiot instytucjonalny. Ustanowienie kuratora stanowi element wsparcia przez Komisję Nadzoru Finansowego organów Banku w działaniach nakierowanych na poprawę i ustabilizowanie jego sytuacji ekonomiczno-finansowej i polegających na zapewnieniu kształtowania się wskaźników kapitałowych Banku powyżej minimów regulacyjnych, osiągnięcia przez Bank trwałej rentowności oraz poprawy jakości jego aktywów.

Kurator ustanowiony w GNB nie jest organem Banku, a jego działalność nie ogranicza uprawnień organów statutowych. Jego ustanowienie nie wpływa także na bieżącą działalność Banku, w szczególności na jego relacje z klientami oraz na świadczenie usług na ich rzecz, które to funkcje nadal są realizowane na dotychczasowych zasadach. Kurator może natomiast brać udział we wszystkich posiedzeniach organów Banku. Powyższy sposób określenia zadań kuratora ma na celu umożliwienie kuratorowi efektywnego wspierania organów Banku w podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych.

Ustanowienie kuratora jest jednym z narzędzi nadzorczych stosowanych przez KNF wobec banków komercyjnych i spółdzielczych. Ustanowienie kuratora nie wpływa na bieżącą działalność biznesową i operacyjną banku, lecz służy wsparciu realizowanych przez bank działań naprawczych i restrukturyzacyjnych. Obecnie kuratorzy ustanowieni przez Komisję funkcjonują w 6 bankach (nie wliczając GNB), a łącznie z Getin Noble Bankiem – w 7 bankach.

Ustanowienie kuratora pozostaje bez wpływu na świadczenie przez Bank usług na rzecz jego klientów.