Bezpieczny Bank nr 1 (82) 2021, s. 70-91
https://doi.org/10.26354/bb.3.1.82.2021

Andrzej Dżuryk
ORCID: 0000-0002-4055-7773
andrzej.dzuryk@ug.edu.pl
doktor w Katedrze Bankowości i Finansów Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim.

Wpływ hybrydowych obligacji rekapitalizacyjnych na stabilność systemu finansowego

Influence of Hybrid Recapitalization Obligations on Stability of the Financial System

Streszczenie

Rynek hybrydowych instrumentów rekapitalizacyjnych jest stosunkowo młody, ale pierwsze lata jego funkcjonowania wskazują, że przeprowadzone zmiany regulacyjne w ich zakresie, w odpowiedzi na słabości instrumentów absorpcji strat Bazylei II, nie zmniejszyły w sposób istotny ryzyka upadłości banków względem klasycznych instrumentów kapitałowych i nie przyczyniły się istotnie do zwiększenia stabilności systemu finansowego. Co więcej podnoszą one koszt finansowania problematycznych banków przy jednoczesnym zwiększeniu zmienności. Niewielki udział obligacji hybrydowych w kapitałach banków i zbyt nisko ustawione progi zdarzeń inicjujących sprawiają, że ich zdolność do restrukturyzacji i rekapitalizacji problematycznych banków, bez angażowania środków publicznych, jest niewielka. Jednocześnie zachowane zostały przesłanki do kontynuacji hazardu moralnego. Wskazane są dalsze prace regulacyjne w zakresie struktury tych instrumentów i kalibracji zdarzeń inicjujących a także na rzecz stworzenia pośredniej klasy instrumentów absorpcji strat.

Słowa kluczowe: hazard moralny, Bazylea III, restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja banków, MREL, TLAC, hybrydowe obligacje rekapitalizacyjne, CoCos, obligacje bail-in, stabilność finansowa

Abstract

The market of hybrid recapitalization instruments is relatively young, but the first years indicate that the regulatory changes to their scope, introduced in response to the weaknesses of Basel II loss absorption instruments, did not significantly reduce the risk of bank failure in relation to classic capital instruments and did not significantly increase the stability of the financial system. Moreover, these instruments increase the cost of banks’ financing while at the same time increasing volatility. Due to the small share of hybrid bonds in banks’ capitals and too low thresholds of triggers, their ability to restructure and recapitalize problem banks without involving public funds is limited. At the same time, the premises for the continuation of the moral hazard are preserved. It is advisable to further regulate the structure of these instruments and calibrate the initiating events, as well as to create an intermediate class of loss absorption instruments.

Keywords: moral hazard, Basel III, resolution, MREL, TLAC, hybrid recapitalization bonds, CoCos, bail-in bonds, financial stability

JEL: G18, G28

Bibliografia

Wydawnictwa zwarte
Busch D., Ferrarini G. (red.) European Banking Union, Oxford University Press.
Jaworski P, Kowalski A., Liberadzki K., Liberadzki M., Obligacje typu CoCo i bail-in jako instrumenty rekapitalizacji banków i zwiększenia stabilności finansowej, Materiały i Studia nr 335, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2019.
Liberadzki M., Liberadzki K., Konstrukcja, zasady emisji  i wycena hybrydowych papierów wartościowych na eurorynku, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa, 2016.
Schilling M., Resolution and Insolvency of Banks and Financial Institutions, Oxford University Press, 2016.
Artykuły prasowe i okolicznościowe
Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems, Basel Committee on Banking Supervision, Bazylea, grudzień 2010 r.
Berg T., Kaserer C., Does contingent capital induce excessive risk-taking?, Journal of Finance Intermediation, 2014.
Berger B., Hüttl P., Merler S., Total Assets Versus Risk Weighted Assets: Does It Matter for MREL?, Bruegel Policy Contribution, 2016, no. 12.
Bolton P., Samama F., Capital Access bonds: Contingent capital with an option to convert, Economic Policy, kwiecień 2012.
Buergi M.P.H., Pricing contingent convertibles: A general framework for application in practice, Financial Markets and Portfolio Management, 2013, vol. 27(1).
Coffee J.C. jr., Systemic Risk after Dodd-Frank: Contingent capital and the need for regulatory strategies beyond oversight, Columbia Law Review, 2011, vol. 111, no. 4.
Crouhy M., Galai D., Are banks special?, International Risk Management Conference, Luxembourg, June 2015.
Deutsche Bank to launch buyback of its bonds, The Economist, 12 lutego 2016 r.
Draft guidelines on common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process (SREP) and supervisory stress testing, EBA/GL/2014/13, European Banking Authority, 20.09.2017.
International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, Basel Committee on Banking Supervision, czerwiec 2004 r.
Knepper L., Euro HY Conference 2018: Additional Tier 1, CreditSights, 17.06.2018.
Kowalski A., Przymusowa restrukturyzacja banku (resolution) w praktyce – przypadki Banco Popular Espanol, Monte dei Paschi di Siena oraz Banco Populare di Vicenza i Veneto Banca, Monitor Prawniczy, 2018, nr 22.
Monatsbericht, Jahrgang, vol. 70, nr. 3, marzec 2018, Deutsche Bundesbank.
Principles on Loss-absorbing and Recapitalisation Capacity of G-SIBs in Resolution, Financial Stability Board, 9.11.2015.
Propozycja KE z 23.11.2016 r. COM(2016) 853 final, 2016/0363 (COD).
Report and Recommendations of the Cross-border Bank Resolution Group, Bank for International Settlements, The Basel Committee on Banking Supervision, 2010.
Report on the Monitoring of Additional Tier 1 (AT1) Instruments of European Union (EU) institutions – third update, European Banking Authority, 20 lipca 2018 r.
Roggi O., Giannozzi A., Mibelli L., CoCo Bonds, Conversion Prices and risk shifting incentives. How does the conversion ratio affect management’s behaviour?, Financial Markets, Institutions & Instruments, 2013, New York University Salomon Center.
Single Rulebook Q&A, Question, European Banking Authority, 2013.
Standardized templates for Additional Tier 1 (AT1) instruments – Final, European Banking Authority, 10.10.2016 r.
The Turner Review: A Regulatory Response to the Global Financial Crisis, UK Financial Services Authority, marzec 2009.
Wytyczne EBA z 6 sierpnia 2015 r. (EBA/GL/2015/07).

Dokumenty prawne
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/EU oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2399 z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniająca dyrektywę 2014/59/UE w odniesieniu do stopnia uprzywilejowania niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w hierarchii roszczeń w postępowaniu upadłościowym.
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1450 z dnia 23 maja 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających kryteria dotyczące metody ustalania wysokości minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012.
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, Dz.U. 2016 poz. 996.

Materiały internetowe
2021 Banking and capital markets outlook. Strengthening resilience, accelerating transformation, Deloitte, 3 December 2020, https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/financial-services/financial-services-industry-outlooks/banking-industry-outlook.html
Gledhill A., Contingent Convertibles, Bloomberg, 12 sierpnia 2020 r. https://www.bloomberg.com/quicktake/contingent-convertible-bonds
IFRS Financial Instruments, strona The International Financial Reporting Standards (IFRS), https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ifrs-9-financial-instruments/
Resolution Cases, strona Single Resolution Board, https://srb.europa.eu/en/content/resolution-cases
Strona Przymusowa restrukturyzacja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, https://testbfgpl.bfg.pl/przymusowa-restrukturyzacja/