Bezpieczny Bank nr 1 (82) 2021, s. 8-47
https://doi.org/10.26354/bb.1.1.82.2021

Magdalena Kozińska
ORCID: 0000-0001-8767-6545
magdalena.kozinska@sgh.waw.pl
doktor w Instytucie Bankowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, ekspert w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Jarosław Michalewicz
ORCID: 0000-0002-8846-3442
główny specjalista w Narodowym Banku Polskim

Beata Zdanowicz
ORCID: 0000-0003-1284-596X
ekspert ekonomiczny w Narodowym Banku Polskim

W poszukiwaniu sposobów finansowania płynności banku w przymusowej restrukturyzacji

In Search of Ways for Financing a Bank’s Liquidity in Resolution

Streszczenie

Ramy prawne dotyczące procesu resolution koncentrują się na problemach kapitałowych banków, podczas gdy to właśnie utrzymanie płynności jest czynnikiem decydującym o dalszym przetrwaniu banków. Pozyskanie dodatkowego finansowania w resolution na rynku może być trudne lub wręcz niemożliwe. Fundusze resolution – jako główne źródło finansowania dla banków w resolution – są z kolei ograniczone w swojej wysokości. Płynność dostępna w ramach operacji z bankiem centralnym jest natomiast uwarunkowana spełnieniem licznych wymagań. Ograniczenia te sprawiają, że konieczne są mechanizmy, stanowiące wiarygodne źródło płynności dla banku w procesie resolution. W opracowaniu dokonano przeglądu rozwiązań możliwych do wdrożenia przez różnych uczestników systemu finansowego (w tym sieć bezpieczeństwa finansowego), które ułatwiłyby dostęp banku w resolution do płynności. Zaproponowano ich podział na trzy filary. Podkreślono jednak konieczność zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron.

Słowa kluczowe: resolution, płynność, fundusz resolution, fundusz gwarantowania depozytów, bank centralny, rynki finansowe

Abstract

The article concerns the issue of maintaining the liquidity of a bank subject to resolution procedure. The legal framework relating to this process focus mainly on meeting the capital requirements of a bank in resolution. Nevertheless, one of the crucial conditions for achieving the goal of resolution is to maintain the bank’s liquidity throughout the process. The establishment, method of establishing and the value of accumulated funds dedicated to resolution in individual countries or a group of countries (e.g. the banking union) implicates that their ability to meet the needs of banks may be insufficient. Especially when the demand for liquidity support is high due to a sudden outflow of funds from customers’ accounts. A circumstance that highlights the significance of the problem of maintaining liquidity is usually the difficult situation of the bank in resolution, limiting or even preventing from obtaining external financing from the market. All the above-mentioned issues is a premise for establishing special solutions or methods for supporting a bank’s liquidity in resolution, the more so as the possible use of operations with a central bank – as a lender of last resort – is conditioned by the fulfillment of a number of requirements that may be difficult or even impossible for such a bank to meet. Against this background, the article reviews and systematizes the solutions that create opportunities for the bank in resolution to obtain external financing from financial system entities, with particular emphasis on financial safety net entities, in order to secure its liquidity position.

Keywords: resolution, liquidity, resolution fund, deposit insurance fund, central bank, financial markets

JEL: G01, G10, G18, G21, G28, G33

Bibliografia

Amamou R., Baumann A., Chalamandaris D., Parisi L., Torstensson P., Liquidity in resolution: estimating possible liquidity gaps for specific banks in resolution and in a systemic crisis, ECB Occasional Paper Series No. 250, November 2020
Bank of England, The Bank of England approach to resolution,  2017
Bellia M., Cales L., Frattarolo L., Maerean A., Monteiro D. P., Guidici M.P., Vogel L., The Sovereign-Bank Nexus in the Euro Area: Financial&Real Channels, European Commission Discussion paper 122, 2019
BFG, Przymusowa restrukturyzacja Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, https://www.bfg.pl/przymusowa-restrukturyzacja-podkarpackiego-banku-spoldzielczego-w-sanoku/ (dostęp 18.03.2021)
BIS, Designing frameworks for central bank liquidity assistance: addressing new challenges, CGFS Papers No 58, 2017
Croitoru O., Dobler M., Molin J., Resolution Funding: Who Pays when Financial Institutions Fail?, IMF Technical Notes and Manuals, 2018
Dell’Ariccia G., Ferreira C., Jenkinson N., Laeven L., Martin A., Minoiu C., Popov A., Managing the sovereign-bank nexus, ECB Working Paper Series, No 2177, 2018
Demerzis M., Gonçalves Raposo I., Hüttl P., Wolff G., How to provide liquidity to banks after resolution in Europe’s banking union, Economic Governance Support Unit, Directorate-General for Internal Policies of The Union, European Parliament, PE 624.422, s. 6, https://www.bruegel.org/wp-content/uploads/2018/11/IPOL_IDA2018624422_EN.pdf (dostęp 14.10.2020)
Denmark: Financial Sector Assessment Program-Technical Note-Financial Safety Net and Crisis Management Arrangements, 2020, https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/08/07/Denmark-Financial-Sector-Assessment-Program-Technical-Note-Financial-Safety-Net-and-Crisis-49667?cid=em-COM-123-41936 (dostęp: 30.09.2020).
Denmarks Nationalbank, Government Guarantees and Re-lending, http://www.nationalbanken.dk/en/governmentdebt/centralgovernment_debt/Pages/Government-Guarantees-and-Re-lending.aspx (dostęp 27.04.2020)
Department for Business Innovation & Skills, State Aid: The Basics Gauide, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/443686/BIS-15-417-state-aid-the-basics-guide.pdf (dostęp 09.06.2020)
Deslandes J., Dias C., Magnus M., Liquidation of banks: towards an ‘FDIC’ for the banking union? In-depth analysis, Economic Governance Support Unit, Directorate-General for Internal Policies, European Parliament, PE 634.385, February 2019, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/634385/IPOL_IDA(2019)634385_EN.pdf (dostęp 27.07.2020)
Deslandes J., Magnus M., Banking Union: Towards new arrangements for the provision of liquidity in resolution?, Economic Governance Support Unit, Directoriate-General for Internal Policies, European Parliament, PE 624.402 – July 2019 s. 9-10, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/624402/IPOL_BRI(2018)624402_EN.pdf (dostęp 14.10.2020)
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/EU oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012
EBC, Opinion of the European Central Bank of 17 November 2016 on a draft law abolishing the State guarantee provided in connection with emergency liquidity assistance, CON/2016/55, 2016
EBC, Raport o konwergencji, 2018
ECB, Agreement on emergency liquidity assistance, https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.agreementemergencyliquidityassistance202012~ba7c45c170.en.pdf?dca797da3212289956ac24df607eb168 (dostęp 26.02.2021)
ESM, Darft Board of Governors Resolution to Grant the Backstop Facility, https://www.consilium.europa.eu/media/41670/20191206-draft-bog-resolution-2-key-financial-terms.pdf (dostęp 22.06.2020)
ESM, Draft Board of Governors Resolution for the Nominal Cap and the Provisions on the Procedure for the Verification of Compliance with the Condition of the Permanence of the Legal Framework for Bank Resolution, https://www.consilium.europa.eu/media/41669/20191206-draft-bog-resolution-1-nominal-cap.pdf (dostęp 22.06.2020)
ESM, Draft Guideline on the Backstop Facility to the SRB for the SRF, https://www.consilium.europa.eu/media/41668/20191206-draft-backstop-guideline.pdf (dostęp 22.06.2020)
European Commission, COMPLETING EUROPE’S ECONOMIC AND MONETARY UNION The Commission’s Contribution to the Leaders’ Agenda, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/backstop-banking-union_en.pdf (dostęp 05.06.2020)
European Parliament, Briefing: The resolution of Banco Popular, 2017
European Parliament, Public hearing with Elke König, Chair of the Single Resolution Board, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/634376/IPOL_BRI(2019)634376_EN.pdf (dostęp 09.06.2020)
FED, Resolution Regimes in Europe: Implementation of effective resolution regimes in the region. Funding in resolution, http://pubdocs.worldbank.org/en/467851493605058815/S3-Keith-Ligon-BR-Wkshop-19Apr-2017.pdf (dostęp 27.07.2020)
Fernandez de Lis S., Garcia J., Funding before and in resolution. A proposal for a funding in resolution mechanism, BBVA Research, Regulation Watch – 31 May, 2018
Feyen E., Zuccardi I., The Sovereign-Bank Nexus in EMDEs, World Bank Policy Research Working Paper 8950, 2019
Financial Times, Banco Popular burnt through 3,6bn euro in two days ahead of rescue, https://www.ft.com/content/f43d182c-4c4f-11e7-a3f4-c742b9791d43 (dostęp 23.09.2020)
Financial Times, Banco Popular faced eurozone’s first large-scale bank run, ECB says, https://www.ft.com/content/467b56e8-1bff-3034-83a4-c91bb5f8ed24 (dostęp 23.09.2020)
Fioretti P., Alternative options of a euro area resolution liquidity framework, https://cepr.org/sites/default/files/Session%203_2.%20Paolo%20Fioretti_0.pdf (dostęp 10.06.2020)
Fioretti P., Francova O., Hesketh M., Mascher N., Strauch R., Vancompernolle F., Completing banking union to support Economic and Monetary Union, European Stability Mechanism, 2019
FSB, Eight Report on the Implementation of Resolution Reforms Mind the Gap, 2019
FSB, Funding Strategy Elements of an Implementable Resolution Plan, 2018
FSB, Guiding Principles on the temporary funding needed to support the orderly resolution of a global systemically important bank, 2016
FSB, Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions, 2011
FSB, Peer review of Hong Kong. Review Report, 2018
FSB, Resolution Report Keeping the pressure up, 2018
FSB, Thematic Review on Bank Resolution Planning Peer Review Report, 2019
Gruber M., Schmitz S. W., A pragmatic solution for the liquidity in resolution problem, SUERF Policy Note, Issue No 222, February 2021
HM Treasury, Memorandum of Understanding on resolution planning and financial crisis management,  2017
Idzik M., Reputacja sektora bankowego w Polsce – wnioski z badania w 2019 roku, Bezpieczny Bank, nr 3 (76), 2019
IMF, Australia Financial Sector Assessment Program,  https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/02/13/Australia-Financial-System-Stability-Assessment-46611 (dostęp 14.07.2020)
IMF, Australia Financial Sector Assessment Program. Technical Note – Bank resolution and crisis management, IMF Country Report No. 19/48, 2019
IMF, New Zealand. Financial sector assessment program. Technical note – contingency planning and crisis management framework, IMF Country Report No. 17/116, https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/05/10/New-Zealand-Financial-Sector-Assessment-Program-Technical-Note-Contingency-Planning-and-44899 (dostęp 14.07.2020)
IMF, United States Financial Sector Assessment Program. Technical Note – Financial crisis preparedness and deposit insurance, IMF Country Report No. 20/245, 2020
Jajuga K., Stabilność finansowa – nowe wyzwania dla nauki finansów [w:] Famulska T. (red.), Szkice o finansach, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2012
Kil K., Stabilność finansowa banków spółdzielczych w Polsce, Poltext, Warszawa 2018
Koleśnik J., Bank Recovery and Resolution Mechanisms in non-Banking Union Countries [w:] Korzeb Z. (red.), Comparative Analysis of the Conditions of Banking Operation Inside and Outside the Euro Area, Delta Publicaciones, Madrid 2017
Koleśnik J., Bankowe Ryzyko Systemowe. Źródła i instrumenty redukcji, Difin, Warszawa 2019
Komunikat Komisji w sprawie stosowania od dnia 1 sierpnia 2013 r. reguł pomocy państwa w odniesieniu do środków wsparcia na rzecz banków w kontekście kryzysu finansowego
Kozińska M., Michalewicz J., Pycka J., Zdanowicz B., Implikacje doświadczeń krajowych i międzynarodowych dla procesu zarządzania kryzysowego w polskim systemie finansowym, Materiały i Studia Narodowego Banku Polskiego, nr. 336, Warszawa 2020
Kozińska M., Przymusowa restrukturyzacja banków w Unii Europejskiej, CeDeWu, Warszawa 2018, s.43-68, 171-186
Major Bank Levy Act, No. 63,2017, https://www.legislation.gov.au/Details/C2017A00063 (dostęp 23.09.2020)
Matysek-Jędrych A., Bank centralny a stabilność finansowa – wybrane teoretyczne i praktyczne dylematy współczesnych finansów [w:] Janc A. (red.), Bankowość a kryzys na rynkach finansowych, Zeszyty Naukowe nr 140, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2010
Mesnard B., Margerit A., Magnus M., Briefing. The resolution of Banco Popular, Economic Governance Support Unit, Directorate-General for Internal Policies, European Parliament, PE 602.093, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/602093/IPOL_BRI(2017)602093_EN.pdf (dostęp 14.10.2020)
Niedziółka P., Ryzyko płynności [w:] Zaleska M. (red.), Świat bankowości, Difin, Warszawa 2018
Nowak A. K., Ryzyko struktury bilansu banku [w:] Małgorzata Iwanicz-Drozdowska (red.), Zarządzanie ryzykiem bankowym, Poltext, Warszawa 2017
Pawłowicz L., Unia bankowa – sukces czy klęska jednolitego rynku usług finansowych, Zarządzanie i Finanse, vol. 11, nr 2, cz. 1, 2013
Philippon T., Salord A., Bail-ins and Bank Resolution in Europe. A Progress Report, International Center for Monetary and Banking Studies, 2017
Piotrowski D., Trust in the Banking Sector in Poland in Comparison to Global Trends, Ekonomia i Prawo, t. 19, nr 2, 2020
Przybylska-Kapuścińska W., Financial stability and stability of prices – dilemmas [w:] Guenter H. (red.), Challenges, Research and Perspectives, Berlin 2014
Reserve Bank of New Zeland Act 1989, http://www.legislation.govt.nz/act/public/1989/0157/latest/whole.html#DLM199364 (dostęp 14.07.2020)
Ringe W. G., The Dark Side of Bank Resolution: Counterparty Risk through Bail-in, EBI Working Paper Series, 2019-no. 31, 2019
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 806/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. ustanawiające jednolite zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010
Smaga P., Polityka makroostrożnościowa w sektorze bankowym. Teoria i praktyka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020
SRB, Single Resolution Fund Fact Sheet 2020 Contribution Period, https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/2019_fact_sheet.pdf (dostęp 29.09.2020)
SRB, SRF grows to €33 billion after latest round of transfers, https://srb.europa.eu/en/node/804 (dostęp 28.09.2020)
State aid control, https://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/index_en.html (dostęp 05.06.2020)
Statement of the Eurogroup in inclusive format on the ESM reform and the early introduction of the backstop to the Single Resolution Fund, https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2020/11/30/statement-of-the-eurogroup-in-inclusive-format-on-the-esm-reform-and-the-early-introduction-of-the-backstop-to-the-single-resolution-fund/ (dostęp 10.03.2021)
Stopczyński A., Zarządzanie ryzykiem w banku [w:] Jajuga K. (red.), Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa 2019
Szczepańska O., Stabilność finansowa jako cel banku centralnego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008
Terms of reference of the common backstop to the Single Resolution Fund, https://www.consilium.europa.eu/media/37268/tor-backstop_041218_final_clean.pdf (dostęp 15.06.2020)
Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Waszkiewicz G., Znaczenie sektora bankowego w finansowaniu polskiego zadłużenia publicznego wobec zmian na europejskich rynkach finansowych, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, Warszawa 2012
Weber A., Speciale A., ECB Weighs Emergency Cash Injections to Smooth Bank Rescues, Bloomberg, https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-04-09/ecb-considers-proposal-for-new-cash-line-to-aid-bank-rescues (dostęp 23.09.2020)
Zaleska M., Zintegrowane ramy finansowe – koncepcja i wyzwania [w:] Zaleska M. (red.), Europejska unia bankowa, Difin, Warszawa 2015
Żukowski M., Rentowność sektora bankowego w niestabilnym otoczeniu, Studia Prawno-Ekonomiczne, t. CV, 2017

Źródła internetowe

http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-funds (dostęp 22.05.2020)
https://luxtimes.lu/economics/33417-ecb-considers-proposal-for-new-cash-line-to-aid-bank-rescues (dostęp 14.10.2020)
https://luxtimes.lu/economics/33417-ecb-considers-proposal-for-new-cash-line-to-aid-bank-rescues (dostęp 14.10.2020)
https://sanok.naszemiasto.pl/klienci-wybieraja-pieniadze-z-banku-i-zamykaja-konta/ar/c3-7527667 (dostęp 18.03.2021)
https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/news/2017/october/the-bank-of-england-approach-to-resolution.pdf (dostęp 27.04.2020)
https://www.bankofgreece.gr/en/news-and-media/press-office/news-list/news?announcement=65699610-fef6-48b1-b93f-aa471568568f (dostęp 14.10.2020)
https://www.gov.uk/government/publications/summer-budget-2015/summer-budget-2015 (dostęp 14.10.2020)