Bezpieczny Bank nr 4 (81) 2020,  s. 33-55
https://doi.org/10.26354/bb.2.4.81.2020

Sławomir Kujawa
ORCID: 0000-0001-9607-2743
Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Bankowości i Finansów

Wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16.04.2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów przez państwa członkowskie Unii Europejskiej

Implementation of Directive 2014/49/UE of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on Deposit Guarantee Schemes by the Member States of the European Union

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest analiza ilościowa i jakościowa spełnienia wymogów finansowych i niefinansowych wynikających z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16.04.2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Dodatkowo artykuł zawiera punkt odniesienia w postaci charakterystyk systemów w okresie sprzed reformy, tj. na koniec 2013 r. W artykule dążono do relatywnie szerokiej prezentacji wybranego problemu badawczego. Wykorzystano dane empiryczne, raporty i opinie pochodzące m.in. z Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, Banku Światowego, Parlamentu Europejskiego oraz krajowego i zagranicznych organów właściwych do zarządzania systemem gwarantowania depozytów.

Słowa kluczowe: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Bank Światowy, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, depozyty gwarantowane

Abstract

The purpose of this article is a quantitative and qualitative analysis of the fulfillment of financial and non-financial requirements under directive 2014/49/UE of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on deposit guarantee schemes by the Member States of the European Union. In addition, the article contains a reference point in the form of the characteristics of the systems in the pre-reform period at the end of 2013. The article presents a broad presentation of a select research problem. Empirical data, reports and opinions from the European Banking Authority, World Bank, European Parliament and national and foreign authorities competent to manage the deposit guarantee system were used.

Key words: European Banking Authority, World Bank, BFG, covered deposits

JEL: G2, G21

Bibliografia

Boccuzzi G. (2016), The European Banking Union, Supervision and Resolution, Palgrave Macmillan UK, 2016.
Borsuk M., Klupa K., Europejski System Gwarantowania Depozytów (EDIS) jako trzeci filar unii bankowej i jego wpływ na państwa spoza strefy euro – perspektywa Polski, Zarządzanie  i Finanse, Vol. 15, No. 1/2017.
Cariboni, J., Branden K.V., Campolongo F., De Cesare M. (2008), Deposit protection in the EU: State of play and future prospects, „Journal of Banking Regulation”, Vol. 9, No. 2.
Demirgüç-Kunt A., Kane E. and Laeven L., „Deposit Insurance Database,” Policy Research Working Paper #6934, Washington, DC: World Bank, 2013.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16.04.2014 r. w sprawie systemu gwarancji depozytów.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15.05.2014 r. ustanawiająca ramy na potrzeby działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji               w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych.
EBA opinion on DGS Payouts, European Banking Authority, EBA/OP/2019/14, 30.10.2019 r.
Guidelines compliance table, Guidelines on methods for calculating contribututions to deposit guarantee schemes (DGSs), European Banking Authority, EBA/GL/2015/10 Appendix 1, 06.2020 r.
Compliance table, Guidelines on stress tests of deposit guarantee schemes under Directive 2014/49/UE, European Banking Authotiry, EBA/GL/2016/04 Appendix 1, 06.03.2017 r.
Jajuga K., Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa 2019.
Lipiński Cz., Tworzenie Europejskiego Systemu Gwarantowania Depozytów, Nr 1(74) 2019, Bezpieczny Bank.
Opinion of the European Banking Authority on deposit guarantee scheme funding and uses of deposit guarantee schemes funds, European Banking Authority, EBA/OP/2020/02, 23.02.2020 r.
Opinion of the European Banking Authority on the eligibility of deposits, coverage level and cooperation between deposit guarantee schemes, European Banking Authority, EBA/OP/2019/10, 08.08.2019 r.
Raport o stabilności systemu finansowego. Wydanie specjalne: skutki pandemii COVID-19. Narodowy Bank Polski, Warszawa 2020 r.
Report on the peer review of Deposit Guarante Scheme (DGS) stress tests and the resiliance of DGs, European Banking Authority, EBA/REP/2020/18, 17.06.2020 r.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26.06.2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych.
Rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15.10.2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad podmiotami kredytowymi.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 806/2014 z dnia 15.07.2014 r. ustanawiające jednolite zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010.
Szambelańczyk J., Pruski J., Systemy gwarantowania depozytów w sieciach bezpieczeństwa finansowego na tle konsekwencji globalnego kryzysu finansowego, Bezpieczny Bank nr 4/2014.
Taleb N. N., O skutkach nieprzewidywalnych zdarzeń, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Warszawa 2020.
Ustawa z dnia 14.12.1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.
Ustawa z dnia 23.10.2020 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.
Ustawa z dnia 16.12.2020 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.
Ustawa z dnia 10.06.2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.
Witryna www.bankingsupervivion.europa.eu
Witryna www.eba.europa.eu
Witryna www.ec.europa.eu
Witryna www.europarl.europa.eu
Witryna obserwatorfinansowy.pl
Witryna www.pnbanka.eu
Wytyczne w sprawie metod obliczania składek na rzecz systemów gwarancji depozytów, European Banking Authority, EBA/GL/2015/10, 22.09.2015 r.