Bezpieczny Bank nr 2 (79) 2020, s. 104-116
https://doi.org/10.26354/bb.6.2.79.2020

Wojciech Kaczmarczyk
ORCID: 0000-0003-2037-2568
wojciech.kaczmarczyk@ue.katowice.pl
University of Economics in Katowice; Attorney focused on financial law

Commission for granting a loan as an instrument for transferring the cost to a consumer by financial institutions in Poland

Prowizja za udzielenie kredytu jako instrument zapewniający stabilny zysk instytucjom finansowym w Polsce

Abstract

The aim of the study is to analyse the manner of using the commission instrument for granting loans by financial institutions in Poland, with particular emphasis on cases including early repayment of debt. The research was based on a study of 12 cases of consumer loans repayment before the due date. The study identified the impact of the commission on the APRC (particularly in case of early repayment) and the risk associated with the borrower’s claim for repayment of part of the commission. The results obtained indicate that the commission for granting a loan is not only an instrument that increases the cost of the loan, but also the one which guarantees the achievement of a certain profitability in the event of early repayment thereof. Moreover, the results lead to the conclusion that, taking into account legal fees and court costs, consumers may waive the right to reclaim commission in the event of early repayment of a loan.

Key words: consumer credit, credit early repayment, APRC

Streszczenie

Celem opracowania jest analiza sposobu wykorzystania instrumentu prowizji za udzielenie kredytu przez instytucje finansowe w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem przypadków, gdy doszło do przedterminowej spłaty całego zadłużenia. Badania przeprowadzono w oparciu o studium 12 przypadków kredytów konsumenckich, które zostały spłacone przed terminem. W ramach badań określono wpływ prowizji na wysokość APRC (zwłaszcza w przypadku wcześniejszej spłaty) oraz ryzyko związane z dochodzeniem przez kredytobiorcę zwrotu części prowizji. Uzyskane wyniki wskazują, że prowizja za udzielenie kredytu stanowi nie tylko instrument podnoszący koszt kredytu, ale przede wszystkim gwarantujący osiągnięcie określonej rentowności w przypadku jego wcześniejszej spłaty. Nadto wyniki prowadzą do konkluzji, że z uwagi na wysokość kosztów sądowych konsumenci mogą rezygnować z dochodzenia zwrotu prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu.

Słowa kluczowe: kredyt konsumencki, wcześniejsza spłata kredytu, RSSO

References

Bogusławski, A, Pozasądowe rozwiązywanie sporów z podmiotem rynku finansowego jako element ochrony konsumenta [Out-Of Court Settlement Of Disputes With An Entity Operating On The Financial Market As An Element Of Consumer Protection]. Journal of Finance and Financial Law 2016, 1 (3), 25-36.
Czech, T., Kredyt konsumencki. Komentarz [Consumer credit. Comment]. Wolters Kluwer Polska, Warszawa, e-LEX, 2018, comment to article 13.
Directive 2008/48/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on credit agreements for consumers and repealing Council Directive 87/102/EEC. OJ L 133, 22.5.2008, 66–92.
Fazlagić, J., Zjawisko “nadmiaru informacji” a współczesna edukacja [The phenomenon of “information overload” and modern education]. E-mentor 2010, 4 (36), 37-42.
Judgment of the District Court in Gliwice of 20 December 2017 in case III Ca 1489/17. e-LEX.
Judgment of the District Court in Gliwice of 18 January 2018 in case III Ca 1653/17. Portal of judgments of the District Court in Gliwice.
Judgment of the Court of Justice of the European Union (First Chamber) of 11 September 2019 in case C‑383/18. InfoCuria.
Jurkowska-Zeidler, A., Aktualne problemy ochrony klienta na rynku bankowym z perspektywy działalności Rzecznika Finansowego [Current problems of customer protection in the banking market from the perspective of the activity of Financial Ombudsman]. Gdańskie Studia Prawnicze 2018, 39, 29-44.
Korzeb, Z., Lichwa – fikcja czy rzeczywistość [Usury – fiction or reality]. Bezpieczny Bank 2017, 2 (67), 127-142.
Kurzępa-Dedo, K., Gemzik-Salwach, A., Ustawa antylichwiarska a zmiany na rynku instytucji pożyczkowych – wybrane zagadnienia (część 1) [Anti-usury Act and changes on the market of loan institutions – selected issues (part 1)]. Humanities and Social Sciences 2018, 2 (25), 149-172.
Kurzępa-Dedo, K., Gemzik-Salwach, A., Ustawa antylichwiarska a zmiany na rynku instytucji pożyczkowych – wybrane zagadnienia (część 2) [Anti-usury Act and changes on the market of loan institutions – selected issues (part 2)]. Humanities and Social Sciences 2018, 3 (25), 171-183.
Nowak, P., Ochrona Konsumenta przez ustawowe limitowanie opłat kredytowych [Consumer Protection through Statutory Debt Limits]. Przedsiębiorczość – Edukacja [Entrepreneurship – Education], 2019, 1 (15), 230-241.
Ofiarski, Z., Ustawa o kredycie konsumenckim. Komentarz [Law on consumer credit. Comment]. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2014, e-LEX, comment to article 49.
Pismo Prezes Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego do Rzecznika Finansowego z dnia 13 marca 2017 roku [Letter from the President of the Financial Market Development Foundation to the Financial Ombudsman of 13 March 2017].
Rutkowska-Tomaszewska, E., Redukcja kosztów kredytu konsumenckiego a przedterminowa jego spłata w świetle art. 49 Ustawy o kredycie konsumenckim [reducing the cost of consumer credit and an early repayment of it in the light of art. 49 of the Consumer Credit Act (UKK)]. Studia Prawno-Ekonomiczne 2016, 100, 163-177.
Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 16 maja 2016 roku [Statement of the Financial Ombudsman and the President of the Office of Competition and Consumer Protection on the interpretation of art. 49 of the Consumer Credit Act of 16 May 2016].
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych [The Act on court fees in civil cases of 28 July 2005]. Dz. U. of 2019 items 785, 1043, 1469, 1553, 1655, 1802, 1815, 2020.
Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim [Law on consumer credit of 12 May 2011]. Dz. U. of 2019, item 1083.
Wachnicka, A., Redukcja kosztów w razie przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego w świetle orzeczenia TSUE C-383/18 [Reduction in the total cost of consumer credit in case of early repayment in light of the CJEU ruling C-383/18]. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR) [Online Antitrust and Regulatory Quarterly (iKAR)], 2019, 8 (8), 78-91.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie [Regulation of the Minister of Justice of 22 October 2015 on fees for lawyers’ activities]. Dz. U. of 2015, item 1800, Dz. U. of 2016 item 1668, Dz. U. of 2017 item 1797.