Bezpieczny Bank nr 2 (79) 2020, s. 81-103
https://doi.org/10.26354/bb.5.2.79.2020

Magdalena Kozińska
ORCID: 0000-0001-8767-6545
mkozin@sgh.waw.pl
Warsaw School of Economics

The scope of the Bank Guarantee Fund’s activities and its potential for extension

Zakres działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i potencjał jego rozszerzenia

Abstract

The Bank Guarantee Fund (BGF) is a basic element of the Polish financial safety net. In recent years, the shape of its activity has undergone significant modifications. Therefore, questioning the completeness of the new BGF business model becomes justified. The purpose of the article is to identify fields in which the BGF’s activities could be developed. The Fund’s tasks were identified and then compared with the results of an analysis of 109 deposit guarantee systems around the world. Based on the international experience, several areas can be identified where the BGF’s operations can be improved. They include introducing the possibility of providing financial assistance to banks whose situation has worsened, increasing the level of diversification of investments made by the Fund, and strengthening the BGF’s information and education activities through a presence in social media.

Keywords: deposit insurance, Bank Guarantee Fund, resolution

Streszczenie

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) stanowi podstawowy element polskiej sieci bezpieczeństwa finansowego. W ostatnich latach kształt jego działalności podlegał znacznym modyfikacjom. Zasadne staje się pytanie o kompletność nowego modelu działalności BFG. Celem artykułu jest zidentyfikowanie zadań, o które mogłaby zostać rozwinięta działalność BFG. Dokonano identyfikacji zadań Funduszu, a następnie porównano je z wynikami analizy funkcjonowania 109 systemów gwarantowania depozytów na świecie. Na bazie doświadczeń międzynarodowych wskazać można kilka obszarów, na których działalność BFG może zostać udoskonalona. Obejmują one m.in. wprowadzenie możliwości udzielania pomocy finansowej dla banków, których sytuacja pogorszyła się, zwiększenie poziomu dywersyfikacji inwestycji dokonywanych przez Fundusz lub wzmocnienie działalności informacyjno-edukacyjnej BFG przez obecność w mediach społecznościowych.

Słowa kluczowe: gwarantowanie depozytów, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, resolution

References

Legal acts

DIRECTIVE 2014/49/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 April 2014 on deposit guarantee schemes (Official Journal of the European Union L 173/149)
DIRECTIVE 2014/59/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 15 May 2014 establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directive 82/891/EEC, and Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC, 2011/35/EU, 2012/30/EU and 2013/36/EU, and Regulations (EU) No 1093/2010 and (EU) No 648/2012, of the European Parliament and of the Council (Official Journal of the European Union L 173/190)
Act of December 14, 1994 on the Bank Guarantee Fund (OJ 1995, no 4, item 17 and 18, with later amendments)
Act of 9 November 2018 on amending certain acts in connection with the strengthening of supervision over the financial market and protection of investors in this market (OJ 2018, item 2243)
Act of 10 June 2016 on the Bank Guarantee Fund, deposit guarantee system and forced restructuring (OJ 2017, item 1937, with later amendments)
Act amending the act on credit unions and certain other acts (OJ 2013, item 613)

Monographs and scientific articles

Angkinand A., Whilborg C., Deposit Insurance Coverage, Ownership, and Bank’s Risk-Taking in Emerging Markets, Journal of International Money and Finance, 2010.
Baudino P., Defina R., Fernandez J.M.R., Hajra K., Walters R., Bank failure management – the role of deposit insurance, BIS FSI Insights on policy implementation 2019 No 17
Bernet B., Walter S., Design, Structure and Implementation of a Modern Deposit Insurance Scheme, SUERF Studies: 2009/5
Cull R., Senbet L., Sorge M., Deposit Insurance and Financial Development, Policy Research Working Paper 2001,  2682
Demirguc-Kunt A., Detragiache E., Does Deposit Insurance Increase Banking System Stability? An Empirical Investigation, Policy Research Working Paper 1999, 2247.
Demirguc-Kunt A., Kane E., Laeven L., Deposit Insurance Database, IMF Working Paper 2014, WP/14/118
Dewenter K., Hess A., Brogaard J., Institutions and Deposit Insurance: Empirical Evidence, Journal of Financial Services Research, 2017
Flejterski S. and Zioło M., A safe and stable banking and financial system as the basis for the development of the economy and society, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2015 nr 110
Garcia G., Deposit Insurance: A Survey of Actual and Best Practices, IMF Working Paper 1999, WP/99/54
Gospodarowicz M., System gwarantowania depozytów z uwzględnieniem indywidualnego ryzyka banku i ryzyka systemowego [Deposit guarantee systems taking into account individual bank risk and systemic risk], Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa2015.
Gropp R., Vesala J., Deposit Insurance, Moral Hazard and Market Monitoring, Working Paper Series 2004, No. 302
Ioannidou V., de Dreu J., The Impact of explicit Deposit Insurance on Market Discipline, DNB Working Paper, 2006, No. 89
Jackowicz K., Kozłowski Ł., Kowalewski O., Depositor Discipline Through Interest Costs During Good And Bad Times: The Role Of The Guarantor Of Last Resort, Journal Of Financial Services Research, 2016, 54, Issue 2
Janc, A., Financial Regulation in Poland In: Kattel R., Kregel J. and Tonveronachi M. (ed.), Financial Regulation in the European Union, Routledge, London 2015
Kahn Ch., Santos J., Allocating bank regulatory powers: lender of last resort, deposit and supervision, BIS Working Papers 2001 No 102
Kane E., Demirguc-Kunt A., Deposit Insurance Around the Globe: Where Does It Work?, NBER Working Series, Working Paper 2001, 8493
Koleśnik J., Pożądany kształt europejskiego, zintegrowanego systemu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków oraz gwarantowania depozytów [Desired shape of the European, integrated system of bank resolution and deposit guarantee] In: Zaleska M. (ed.), Unia bankowa., Difin, Warszawa 2013
Kozińska M., Ryzyko prawne w zarządzaniu kryzysowym – wnioski z upadłości Banco Popular Espanol [Legal risk in crisis management – conclusions from the Banco Popular Espanol’s collapse], Safe Bank 2017 no. 3 (68)
Laeven L., The Political economy of Deposit Insurance, World Bank Policy Research Working Paper 2004, 3247
Pruski J., Szambelańczyk J. , Systemy gwarantowania depozytów w sieciach bezpieczeństwa finansowego na tle konsekwencji globalnego kryzysu finansowego, Safe Bank 2014 no. 4 (57)
Stelmach A., Zakres działania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego [Scope of the Bank Guarantee Fund’s activities] In: Świderska J. (ed.), Współczesny system bankowy. Ujęcie instytucjonalne [Contemporary banking system. Institutional approach], Difin, Warszawa 2013.
Ślązak E. and Dunaszewska A., Zamiany w unijnych systemach gwarantowania depozytów, dokonane w odpowiedzi na kryzys finansowy [Changes in the EU deposit guarantee schemes implemented as an answer to the financial crisis], „Bezpieczny Bank” 2008 no 2 (37)
Talley S. H., Mas I., Deposit Insurance in developing countries, Policy Research Working Paper WPS 1990, 548
Zaleska M., Zmiany zasad gwarantowania depozytów w odpowiedzi na globalny kryzys finansowy [Changes in the rules of deposit guarantees as an answer to the global financial crisis] In: Nowakowski J. (ed.), Instrumenty i regulacje bankowe w czasie kryzysu [Instruments and regulations during crisis], Difin, Warszawa 2010
Zaleska M., System gwarantowania depozytów [Deposit guarantee systems] In: Zaleska M. (ed.), Świat bankowości [World of Banking], Difin, Warszawa 2018
Zawadzka P., Zimmerman P. and Sura R., Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Komentarz [Act on the Bank Guarantee Fund, deposit guarantee system and forced restructuring. Comment], C.H. Beck, Warszawa 2017.

Reports

BGF (2014), 2013 Raport roczny Bankowego Funduszu Gwarancyjnego [2013 Annual report of Bank Guarantee Fund]. Retrieved from https://testbfgpl.bfg.pl/wp-content/uploads/raport-roczny-2013.pdf
BGF (2015), 2014 Raport roczny Bankowego Funduszu Gwarancyjnego [2014 Annual report of Bank Guarantee Fund]. Retrieved from https://testbfgpl.bfg.pl/wp-content/uploads/raport-roczny-2014.pdf
BGF (2016), 2015 Raport roczny Bankowego Funduszu Gwarancyjnego [2015 Annual report of Bank Guarantee Fund]. Retrieved from https://testbfgpl.bfg.pl/wp-content/uploads/raport-roczny-2015.pdf
BGF (2017), 2016 Raport roczny Bankowego Funduszu Gwarancyjnego [2016 Annual report of Bank Guarantee Fund]. Retrieved from https://testbfgpl.bfg.pl/wp-content/uploads/raport-roczny-2016.pdf
BGF (2018), 2017 Raport Roczny Bankowego Funduszu Gwarancyjnego [2017 Annual report of Bank Guarantee Fund]. Retrieved from https://testbfgpl.bfg.pl/wp-content/uploads/raport-roczny-2017.pdf
BGF (2019), 2018 Raport Roczny Bankowego Funduszu Gwarancyjnego [2018 Annual report of Bank Guarantee Fund]. Retrieved from: https://testbfgpl.bfg.pl/wp-content/uploads/bfg-rr-2018-pl.pdf
EBA (2019a), Opinion of the European Banking Authority on the eligibility of deposits, coverage level and cooperation between deposit guarantee schemes. Retrieved from: https://eba.europa.eu/taxonomy/term/448
EBA (2019b), Opinion of the European Banking Authority on deposit guarantee scheme payouts. Retrieved from: https://eba.europa.eu/taxonomy/term/448
NBP (2017), Financial System in Poland 2016. Retrieved from: http://www.nbp.pl/en/systemfinansowy/fsd_2016.pdf
NBP (2018), Financial System in Poland 2017. Retrieved from: http://www.nbp.pl/en/systemfinansowy/fsd_2017.pdf
IADI (2014), IADI Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems. Retrieved from: https://www.iadi.org/en/assets/File/Core%20Principles/cprevised2014nov.pdf
IADI (2018), Deposit Insurance Fund Target Ratio Research Paper. Retrieved from https://www.iadi.org/en/assets/File/IADI_Research_Paper_Deposit_Insurance_Fund_Target_Ratio_July2018.pdf
IADI (2019), Deposit Insurers’ Role in Contingency Planning and System-wide Crisis Preparedness and Management. Retrieved from: https://www.iadi.org/en/assets/File/Papers/Approved%20Guidance%20Papers/IADI%20Guidance%20Paper_DI%20role%20in%20contingency%20planning%20&%20crisis%20management.pdf

Internet sources

Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych (15.02.2019). Retrieved from https://testbfgpl.bfg.pl/dla-instytucji-finansowych/fundusz-restrukturyzacji-bankow-spoldzielczych/
Obowiązki informacyjne (19.08.2019). Retrieved from https://testbfgpl.bfg.pl/dla-instytucji-finansowych/obowiazki-informacyjne/
Internet websites of deposit guarantee schemes