Bezpieczny Bank nr 2 (79) 2020, s. 7-24
https://doi.org/10.26354/bb.1.2.79.2020

Witold Grostal
ORCID: 0000-0002-0021-0038
witold.grostal@nbp.pl
National Bank of Poland

Monetary policy across the world in response to the COVID-19 pandemic

Polityka pieniężna na świecie w reakcji na pandemię COVID-19

Abstract:

This paper presents monetary policy measures undertaken by selected central banks across the World following the outbreak of the COVID-19 pandemic, with a special focus on the Federal Reserve System and the Eurosystem. Against a background of falling global economic activity and rising risk aversion in global financial markets due to the pandemic, which was accompanied by announced or implemented large anti-crisis fiscal measures in many countries, a very large number of central banks eased their monetary policy. Not only did they lower short-term interest rates, they also employed a number of other tools, such as asset purchases, additional liquidity provision operations, foreign exchange interventions and swap lines. The universality, pace, range, and scale of monetary policy easing was unprecedented. At the current juncture, given the ongoing pandemic and the uncertainty about its economic impact, it is difficult to forecast the total scale and scope of the global monetary expansion.

Key words: monetary policy, central bank, US Federal Reserve System, European Central Bank, economic policy, COVID-19, pandemic

Abstrakt:

W niniejszym artykule przedstawiono działania z zakresu polityki pieniężnej podjęte przez wybrane banki centralne w okresie luty-maj 2020 r., w reakcji na wybuch pandemii COVID-19, ze szczególnych uwzględnieniem Rezerwy Federalnej oraz Eurosystemu. W warunkach spadku aktywności gospodarczej na świecie i wyraźnego wzrostu awersji do ryzyka na rynkach finansowych wobec rozprzestrzeniania się pandemii, a także przy ogłoszonej lub podjętej jednocześnie antykryzysowej stymulacji fiskalnej w wielu krajach, bardzo duża liczba banków centralnych poluzowała politykę pieniężną. Władze monetarne stosowały zarówno obniżenie krótkoterminowych stóp procentowych, jak i szereg innych instrumentów takich jak skup aktywów finansowych, dodatkowe operacje zasilające w płynność, interwencje walutowe, linie swapowe. Powszechność, tempo, zakres i skala luzowania polityki pieniężnej miały charakter bezprecedensowy. Na obecnym etapie – ze względu na trwająca pandemię oraz niepewność dotyczącą jej gospodarczych skutków – trudno ocenić jakie będą łącznie skala i zakres ekspansji monetarnej na świecie.

Słowa kluczowe: polityka pieniężna, bank centralny, Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych, Europejski Bank Centralny, Eurosystem, polityka gospodarcza, COVID-19, pandemia

References:

Bank of England, Monetary Policy Report, May 2020.
BIS Committee on the Global Financial System, Unconventional monetary policy tools: a cross-country analysis. 2019.
Bloom N., Fluctuations in Uncertainty, Journal of Economic Perspectives, Vol. 28 pp. 153-176, 2014.
Central Bank of Ireland, Quarterly Bulletin Q2 2020, April 2020.
Czech National Bank, Global economic outlook, April 2020.
Fleming M., Ruela F., Treasury market liquidity during the COVID-19 crisis, https://libertystreeteconomics.newyorkfed.org/2020/04/treasury-market-liquidity-during-the-covid-19-crisis.html, 17 April 2020.
Fornaro L., Wolf M., Covid-19 Coronavirus and Macroeconomic Policy, Technical
Główny Urząd Statystyczny (Statistics Poland), Notka metodologiczna. Wytyczne dotyczące opracowania HICP w kontekście kryzysu związanego z COVID-19, 2020.
Guerrieri V., Lorenzoni G., Straub L., Werning I., Macroeconomic implications of Covid-19 : can negative supply shocks cause demand shortages ?, NBER Working Paper No. 26918, 2020.
Hale T., Noam A., Kira B., Petherick A., Philips T. , Variation in government responses to COVID-19, BGS Working Paper Series BSG-WP-2020/032, 2020.
https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomccalendars.htm
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases.htm
Ihrig J., Senyuz Z., Gretchen C. W., The Fed’s “Ample-reserves” approach to implementing monetary policy, Finance and Economics Discussion Series 2020-022, Board of Governors of the Federal Reserve System.
International Monetary Fund 2020, World Economic Outlook. Chapter 1 The Great Lockdown, April 2020.
Riksbank, Monetary Policy Report, May 2020.
Szpunar P., Nowe wyzwania dla banków centralnych – czego nauczył nas globalny kryzys finansowy?, [w:] Gospodarka narodowa wobec współczesnych procesów gospodarczo-finansowych w Europie, L. Podkaminer (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2017.
World Health Organization, COVID-19 situation reports, https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/.