Bezpieczny Bank nr 3 (76) 2019, s. 94-112
https://doi.org/10.26354/bb.5.3.76.2019

Dariusz Adrianowski

ORCID: 0000-0003-2557-5081
asystent w Katedrze Bankowości Instytutu Finansów na Uniwersytecie Łódzkim

Ochrona konsumenta w świetle nowej ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami
(Mortgage loan and consumer protection in view of the new Act on Mortgage Loan and Supervision over Mortgage Brokers and Agents)

Streszczenie
W artykule przedstawiono pojęcie kredytu hipotecznego oraz dokonano charakterystyki rynku kredytów hipotecznych na bazie danych za lata 2010 – 2018. Opracowanie zwraca szczególną uwagę na rozwiązania jakie wprowadzone zostały ustawą o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Celem artykułu jest prezentacja tych rozwiązań w kontekście modelu ochrony konsumenta na rynku kredytowym, który do tej pory oparty był przede wszystkim na ustawie o kredycie konsumenckim. Postawiono hipotezę, że ustawa o kredycie hipotecznym z 23 marca 2017 roku wprowadza szereg rozwiązań w zakresie ochrony kredytobiorców. Próbą potwierdzenia hipotezy jest prezentacja wdrożonych przez nią instrumentów ochrony konsumenta. Artykuł ma charakter przeglądowy i jest oparty na krajowej literaturze przedmiotu.

Abstract
The article characterizes the concept of the mortgage loan and the mortgage market based on data for the years 2010 – 2018. The study is focused particularly on the changes introduced pursuant to The Act on Mortgage Loan and Supervision over Mortgage Brokers and Agents. The purpose of this article is to present these changes in the context of the consumer protection model in the mortgage market. A hypothesis was made that The Act on Mortgage Loan of 23 March 2017 introduces a number of positive changes with regard to the consumer protection. The article is a review based on the national literature on the subject.

Słowa kluczowe: ochrona konsumenta, kredyt hipoteczny, ustawa o kredycie hipotecznym

Key words: consumer protection, mortgage loan, The Act on Mortgage Loan

JEL: G1, G21

Pełny tekst artykułu w pdf: