Bezpieczny Bank nr 3 (76) 2019, s. 29-53
https://doi.org/10.26354/bb.2.3.76.2019

Ivanna Chaikovska

ORCID: 0000-0002-9425-2852
doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, stypendystka Visegrad Scholarship Program. Specjalizuje się w zagadnieniach makroekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki regulacji oraz nadzoru bankowego

Zasada zapewnienia zgodności i działania dyscyplinujące organów nadzoru bankowego w okresie pokryzysowym
(
Principles of regulatory compliance and the enforcement actions of banking supervision authorities in the post-crisis period)

Streszczenie
Artykuł koncentruje się na zagadnieniu nasilenia obciążeń regulacyjnych na europejskim rynku bankowym w okresie pokryzysowym, co pociągnęło za sobą nacisk na zasadę zgodności (compliance) oraz działania dyscyplinujące (enforcement actions) organów nadzoru bankowego. Celem artykułu jest zaakcentowanie zależności zachodzących pomiędzy wzrostem liczby i intensywności regulacji bankowych w okresie pokryzysowym, a wzrastającą rolą funkcji compliance oraz wzrostem znaczenia działań dyscyplinujących organów nadzoru bankowego. Na podstawie przeprowadzonych analiz pokazano, iż wzrost liczby pokryzysowych regulacji bankowych oraz ich poziomu skomplikowania wymaga również intensyfikacji działań dyscyplinujących ze strony organów nadzoru bankowego.

Abstract
The article focuses on the issue of intensification of regulatory requirements in the European banking sector in the post-crisis period, which entailed an emphasis on the principle of compliance and the enforcement actions of banking supervision authorities. The purpose of the article is to stress the relationships between an increase in the number and intensity of banking regulations in the post-crisis period, and the growing role of the compliance function and an increase in the importance of the enforcement actions. Based on the conducted analyses, it has been shown that the increase in the number of post-crisis banking regulations and their level of complexity also requires intensification of enforcement actions by the banking supervision authorities.

Słowa kluczowe: bank, pokryzysowe regulacje, zapewnienie zgodności (compliance), działania dyscyplinujące (enforcement actions

Keywords: bank, post-crisis regulations, compliance, enforcement actions

JEL: E5, G1, G2, G3, K2, M3, M4

Pełny tekst artykułu w pdf: