Bezpieczny Bank nr 3 (76) 2019, s. 29-53
https://doi.org/10.26354/bb.2.3.76.2019

Ivanna Chaikovska
ORCID: 0000-0002-9425-2852
doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, stypendystka Visegrad Scholarship Program. Specjalizuje się w zagadnieniach makroekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki regulacji oraz nadzoru bankowego

Zasada zapewnienia zgodności i działania dyscyplinujące organów nadzoru bankowego w okresie pokryzysowym

Principles of regulatory compliance and the enforcement actions of banking supervision authorities in the post-crisis period

Streszczenie

Artykuł koncentruje się na zagadnieniu nasilenia obciążeń regulacyjnych na europejskim rynku bankowym w okresie pokryzysowym, co pociągnęło za sobą nacisk na zasadę zgodności (compliance) oraz działania dyscyplinujące (enforcement actions) organów nadzoru bankowego. Celem artykułu jest zaakcentowanie zależności zachodzących pomiędzy wzrostem liczby i intensywności regulacji bankowych w okresie pokryzysowym, a wzrastającą rolą funkcji compliance oraz wzrostem znaczenia działań dyscyplinujących organów nadzoru bankowego. Na podstawie przeprowadzonych analiz pokazano, iż wzrost liczby pokryzysowych regulacji bankowych oraz ich poziomu skomplikowania wymaga również intensyfikacji działań dyscyplinujących ze strony organów nadzoru bankowego.

Słowa kluczowe: bank, pokryzysowe regulacje, zapewnienie zgodności (compliance), działania dyscyplinujące (enforcement actions)

Abstract

The article focuses on the issue of intensification of regulatory requirements in the European banking sector in the post-crisis period, which entailed an emphasis on the principle of compliance and the enforcement actions of banking supervision authorities. The purpose of the article is to stress the relationships between an increase in the number and intensity of banking regulations in the post-crisis period, and the growing role of the compliance function and an increase in the importance of the enforcement actions. Based on the conducted analyses, it has been shown that the increase in the number of post-crisis banking regulations and their level of complexity also requires intensification of enforcement actions by the banking supervision authorities.

Keywords: bank, post-crisis regulations, compliance, enforcement actions

JEL: E5, G1, G2, G3, K2, M3, M4

Bibliografia

Acharya V., Cooley T., Matthew P. i in., Regulating Wall Street: The Dodd-Frank Act and the New Architecture of Global Finance, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey 2011.
Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems, Basel Committee on Banking Supervision, December 2010, [online]. Dostępny w Internecie: http://www.bis.org/publ/bcbs189_dec2010.pdf.
Call for evidence: EU regulatory framework for financial services, Komisja Europejska, [online]. Dostępny w Internecie: http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/financial-regulatory-framework-review/index_en.htm.
Compliance 2.0: Emerging Best Practice Model, Raport McKinsey&Complany, October 2015, [online]. Dostępny w Internecie: https://www.mckinsey.com.
Compliance and the compliance function in banks, The Basel Committee on Banking Supervision, April 2005.
Davies H., Green D., Globalny nadzór i regulacja sektora finansowego, tłum. Krzyśków, T. Skurzewski, Warszawa 2010.
EBA Guidelines on Internal Governance, The Application of the Supervisory Review Process under Pillar II, European Banking Authority, London 2011 r, [online]. Dostępny w Internecie: https://www.eba.europa.eu/documents/10180/103861/EBA-BS-2011-116-final-EBA-Guidelines-on-Internal-Governance-%282%29_1.pdf.
Enforcement, EBC, https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/tasks/enforcement/html/index.en.html.
EU Mapping 2017: Systematic overview on economic and financial legislation, European Parliament, Study for the ECON Committee, July 2017, [online]. Dostępny w Internecie: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/607325/IPOL_STU(2017)607325_EN.pd
EUR-Lex Baza aktów prawnych Unii Europejskiej, [online]. Dostępny w Internecie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
European Central Bank, Tasks – Enforcement, [online]. Dostępny w Internecie: https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/tasks/enforcement/html/index.en.html.
Godlewski A., Niemiecki nadzór finansowy sięga po nowe uprawnienia, Obserwator finansowy, [online]. Dostępny w Internecie: https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/niemiecki-nadzor-finansowy-siega-po-nowe-uprawnienia/.
Götz M., Tröger T., Fines for misconduct in the banking sector – what is the situation in the EU?, Parlament Europejski, PE 587.401.
Governors and Heads of Supervision finalize Basel III reforms, Bank for International Settlements, Press release, 7 December 2017, [online]. Dostępny w Internecie: https://www.bis.org/press/p171207.htm.
Implementation of the compliance principles, A survey in 2007, The Basel Committee on Banking Supervision, August 2008.
Jakubowski R., Rozwój funkcji compliance w polskim systemie bankowym od 1989 r., Monitor Prawa Bankowego, listopad 2013.
Kurkliński L., Kulturowe uwarunkowania rozwoju bankowości w świetle nowej ekonomii instytucjonalnej (NEI) – aspekty regulacyjne, w: Nowa ekonomia instytucjonalna a nauki o zarządzaniu (red. S. Rudolf), Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Tom 48, 2016.
Marcinkowska M., Corporate governance w bankach. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
Mikita M., Polski sektor bankowy wobec unijnych regulacji bankowych, Studia BAS, Nr 3(51) 2017.
Miklaszewska E., Pokryzysowa reregulacja europejskiego rynku bankowego. Skutki dla Polski, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Zeszyt nr 11, Kraków 2011.
Nowe wytyczne Komitetu Bazylejskiego ds. Nadzoru Bankowego tzw. „Bazylea IV” uchwalone, PwC, [online]. Dostępny w Internecie: https://www.pwc.pl/pl/media/2017/2017-12-08-pwc-bazylea-IV.html.
Pakiet CRD IV / CRR – Zmiany polskich regulacji, Komisja Nadzoru Finansowego [online]. Dostępny w Internecie: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/pakiet_crd4/zmiany_polskich_regulacji_CRDIV
Produkcja prawa w Polsce największa w historii, Barometr stabilności otoczenia prawnego w polskiej gospodarce, 2017, Grant Thornton, [online]. Dostępny w Internecie: http://grantthornton.pl/wp-content/uploads/2017/02/BarometrPrawa_GT2017.pdf.
Raport o sytuacji ekonomicznej banków w 2016 roku, Związek Banków Polskich, Warszawa 2017.
Reforma bankowa Bazylea III zakończona, Obserwator finansowy, [online]. Dostępny w Internecie: https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/reforma-bankowa-bazylea-iii-zakonczona/.
Sanctions, ECB, https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/tasks/sanctions/html/index.en.html
Staying the course in banking, Global risk 2017, The Boston Consulting Group, [online]. Dostępny w Internecie: http://image-src.bcg.com/BCG_COM/BCG-Staying-the-Course-in-Banking-Mar-2017_tcm9-146794.pdf
The compliance function in banks, The Basel Committee on Banking Supervision, October 2003.
The Single Rulebook, European Banking Authority, [online]. Dostępny w Internecie: https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/single-rulebook.

Pełny tekst artykułu w pdf: