Bezpieczny Bank nr 3 (76) 2019, s. 8-28
https://doi.org/10.26354/bb.1.3.76.2019

Hubert Kostecki

ORCID: 0000-0002-9240-9326
absolwent prawa i ekonomii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalista ds. adekwatności kapitałowej w wiodącym banku w Polsce

Zmiany wymogów regulacyjnych obowiązujących banki w Unii Europejskiej
(Changes of the regulatory requirements framework for banks in the European Union)

Streszczenie
W artykule scharakteryzowano zmiany w wymogach regulacyjnych dotyczących prowadzenia działalności bankowej w Unii Europejskiej, które zostały wprowadzone w drodze rewizji rozporządzenia CRR oraz dyrektywy CRD. Analizując znowelizowane przepisy Autor wskazuje na najbardziej istotne regulacje z perspektywy sektora bankowego w Polsce i Unii Europejskiej.

Abstract
The article describes changes in regulatory requirements, introduced by way of revision of the CRR regulation and the CRD directive, for banks, which are conducting banking activities in the European Union. The author analyzes amendments in the regulatory framework and indicates the most important requirements from the banking sector’s perspective both in Poland and the European Union.

Słowa kluczowe: CRR, CRD, wymogi kapitałowe, wymogi płynnościowe, NSFR, dźwignia finansowa, FRTB, SA-CCR, ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe, duże ekspozycje, filar II, bufor OSII, bufor ryzyka systemowego, fundusze własne.

Keywords: CRR, CRD, capital requirements, liquidity ratios, NSFR, leverage ratio, FRTB, SA-CCR, market risk, credit risk, large exposures, pillar II, OSII buffer, systemic risk buffer, own funds.

JEL: G21, G28, K22

Pełny tekst artykułu w pdf: