Bezpieczny Bank nr 3 (76) 2019, s. 8-28
https://doi.org/10.26354/bb.1.3.76.2019

Hubert Kostecki
ORCID: 0000-0002-9240-9326
absolwent prawa i ekonomii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalista ds. adekwatności kapitałowej w wiodącym banku w Polsce

Zmiany wymogów regulacyjnych obowiązujących banki w Unii Europejskiej

Changes of the regulatory requirements framework for banks in the European Union

Streszczenie

W artykule scharakteryzowano zmiany w wymogach regulacyjnych dotyczących prowadzenia działalności bankowej w Unii Europejskiej, które zostały wprowadzone w drodze rewizji rozporządzenia CRR oraz dyrektywy CRD. Analizując znowelizowane przepisy Autor wskazuje na najbardziej istotne regulacje z perspektywy sektora bankowego w Polsce i Unii Europejskiej.

Słowa kluczowe: CRR, CRD, wymogi kapitałowe, wymogi płynnościowe, NSFR, dźwignia finansowa, FRTB, SA-CCR, ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe, duże ekspozycje, filar II, bufor OSII, bufor ryzyka systemowego, fundusze własne

Abstract

The article describes changes in regulatory requirements, introduced by way of revision of the CRR regulation and the CRD directive, for banks, which are conducting banking activities in the European Union. The author analyzes amendments in the regulatory framework and indicates the most important requirements from the banking sector’s perspective both in Poland and the European Union.

Keywords: CRR, CRD, capital requirements, liquidity ratios, NSFR, leverage ratio, FRTB, SA-CCR, market risk, credit risk, large exposures, pillar II, OSII buffer, systemic risk buffer, own funds

JEL: G21, G28, K22

Bibliografia

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L176 z 27.06.2013
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L176 z 27.06.2013
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/876 z dnia 20 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wskaźnika dźwigni, wskaźnika stabilnego finansowania netto, wymogów w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka rynkowego, ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, ekspozycji wobec przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, dużych ekspozycji, wymogów dotyczących sprawozdawczości i ujawniania informacji, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L150 z 7.06.2019
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/878 z dnia 20 maja 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2013/36/UE w odniesieniu do podmiotów zwolnionych, finansowych spółek holdingowych, finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej, wynagrodzeń, środków i uprawnień nadzorczych oraz środków ochrony kapitału, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L150 z 7.06.2019.
Adoption of the banking package: revised rules on capital requirements (CRR II/CRD V) and resolution (BRRD/SRM), Komisja Europejska,  https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiNkJqD7pDkAhXuAxAIHZsoC6oQFjABegQIARAC&url=https%3A%2F%2Feuropa.eu%2Frapid%2Fpress-release_MEMO-19-2129_en.pdf&usg=AOvVaw2oxV_sdcJZyFnNqcxg8bVu , 16kwietnia 2019 r.
AFME Position Paper CRD 5/CRR2: Capital treatment of Software, Association for Financial Markets in Europe, https://www.afme.eu/globalassets/downloads/divisions/prudential/afme-prd-software-may-2018.pdf , maj 2018 r.
Basel III leverage ratio framework and disclosure requirements, Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, https://www.bis.org/publ/bcbs270.pdf, styczeń 2014 r.
Basel III: Finalising post-crisis reforms, Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego,  https://www.bis.org/bcbs/publ/d424.pdf , grudzień 2017 r.
Basel III: the net stable funding ratio, Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, https://www.bis.org/bcbs/publ/d295.pdf , październik 2014 r.
Capital requirements for banks’ equity investments in funds, Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, https://www.bis.org/publ/bcbs266.pdf , grudzień 2013 r.
Consultation document exploratory consultation on the finalisation of BASEL III, Komisja Europejska, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-basel-3-finalisation-consultation-document_en.pdf , kwiecień 2018 r.
EBA report on SMEs and SME supporting factor, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, https://eba.europa.eu/documents/10180/1359456/EBA-Op-2016-04++Report+on+SMEs+and+SME+supporting+factor.pdf , 23 marca 2016 r.
Explanatory note on the minimum capital requirements for market risk Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, https://www.bis.org/bcbs/publ/d457_note.pdf , styczeń 2019 r.
Minimum capital requirements for market risk, Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego,  https://www.bis.org/bcbs/publ/d457.pdf  , styczeń 2019 r.,
Minimum capital requirements for market risk, styczeń 2016 r., Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, https://www.bis.org/bcbs/publ/d352.pdf
Mayordomo, M. Rodriguez-Moreno, Support is appreciated”: On the effectiveness of the SME Supporting Factor, https://www.oenb.at/dam/jcr:3c07b931-279f-4d3f-9273-e44be9e5d33b/12_paper_support_is_appreciated_on_the_effectiveness_of_the_sme_supporting_factor_mayordomo.pdf , styczeń 2017 r.
Singapore to postpone bank capital rules; follows HK, Australia delays, The Business Times, https://www.businesstimes.com.sg/government-economy/singapore-to-postpone-bank-capital-rules-follows-hk-australia-delays, 5 lipca 2017 r.
Sytuacja sektora bankowego w 2018 roku, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/RAPORT_O_SYTUACJI_BANKOW_2018_65694.pdf, 2019 r.
The standardised approach for measuring counterparty credit risk exposures, Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, https://www.bis.org/publ/bcbs279.pdf , marzec 2014 r.
What does FRTB or Fundamental Review of trading book really mean?, Finextra, https://www.finextra.com/blogposting/13536/what-does-frtb-or-fundamental-review-of-trading-book-really-mean , 9 stycznia 2017 r.

Pełny tekst artykułu w pdf: