Bezpieczny Bank nr 1 (50) 2013

Spis treści

Jan K. Solarz Od Redakcji 5
Problemy i poglądy
Ewa Nastarowicz Wierzytelności bankowe w funduszach sekurytyzacyjnych działających na rynku polskim 7
Piotr Frątczak Definicja depozytu w świetle opinii Trybunału EFTA oraz orzeczenia Sądu Najwyższego Islandii w sprawie Aresbank S.A. przeciwko NBI hf., Fjármálaeftirlitid i rządowi Islandii 29
Waldemar Aspadarec Transparentność funduszy hedgingowych a ryzyko systemowe 54
Krzysztof Broda Nadzorcza perspektywa zarządzania ryzykiem 77
Zygmunt Kukuła Przeciwdziałanie praniu pieniędzy na Słowacji w świetle niektórych polskich rozwiązań prawnych 92
Zbigniew Krysiak Wartość ryzyka operacyjnego banku w ujęciu holistycznym 112
Miscellanea
Oktawiusz Szubart Informacja na temat zasad gwarantowania depozytów w systemie jordańskim 130
Recenzje
Mirosława Capiga Małgorzata Iwanicz-Drozdowska (red.), Zarządzanie ryzykiem bankowym 138
Wiesław Rehan Piotr Masiukiewicz, Ryzyko dużych banków – perspektywa Polski 143