Bezpieczny Bank nr 2-3 (51-52) 2013

Spis treści
Autor Tytuł / Tekst Strona
Jan Szambelańczyk Od Redakcji 7
Marcin Brycz, 
Dariusz Filar
Nordycki Kryzys Bankowy 1990–1993 i globalny kryzys finansowy 2007–2011 – z perspektywy aktualnej sytuacji nordyckich banków (pdf) 9
Marcin Zajder Kryzys na rynkach finansowych i jego skutki dla płynności polskiego sektora bankowego w latach 2007–2010 (pdf) 26
Paweł Smaga Paneuropejski system gwarantowania depozytów – część I (wnioski z kryzysu) (pdf) 51
Jakub Kerlin Analiza porównawcza systemów gwarancji depozytów w krajach Unii Europejskiej (pdf) 72
Tomasz Zieliński Założenia teoretyczne formuły IRB w ocenie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego banku (pdf) 96
Karolina Patora Nowe podejście do zarządzania ryzykiem płynności w banku komercyjnym (pdf) 117
Iwa Kuchciak Nadmierne zadłużanie się gospodarstw domowych – przyczyna i skutek wykluczenia finansowego (pdf) 135
Miscellanea
Romuald Szymczak, Oktawiusz Szubart, Jakub Kerlin Informacja na temat zasad gwarantowania depozytów w systemie argentyńskim (pdf) 158
Recenzje
Marek Zieliński Lukas Wieczorek, „Die Auswirkungen und Möglichkeiten zur Bekämpfung von Geldwäsche: Folgen und Bekämpfung der Inkriminierung illegal erworbenen Geldes in den legalen Wirtschaftskreislauf” (pdf) 168
Bogusław Pietrzak Krzysztof Jackowicz, „Czynniki polityczne w bankowości. Ujęcie empiryczne” (pdf) 178