Bezpieczny Bank nr 3 (56) 2014

Spis treści

Jan Szambelańczyk Od Redakcji 5
Krzysztof Jackowicz, Oskar Kowalewski, Łukasz Kozłowski Indeksy dyscypliny rynkowej. Propozycja nowego podejścia do pomiaru siły dyscypliny rynkowej w bankowości 7
Patrycja Staszewska Analiza porównawcza regulacji Dodd–Frank i EMIR oraz ich wpływ na pozagiełdowy rynek instrumentów pochodnych 50
Magdalena Kozińska Wpływ podwyższonych wymogów kapitałowych banków na polską gospodarkę 67
Andrzej Dżuryk Rola listów zastawnych w zwiększaniu stabilności sektora finansowego w Polsce 98
Maria Magdalena Golec Systemowe obciążenia finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 112
Maciej Ławrynowicz Logiki bezpieczeństwa w spółdzielczym sektorze bankowym 137
Miscellanea
Jakub Kerlin Informacja dotycząca zasad gwarantowania depozytów w systemie brazylijskim 164