Bezpieczny Bank nr 4 (57) 2014

Spis treści
Autor Tytuł / Tekst Strona
Monika Marcinkowska Od Redakcji 5
Małgorzata Olszak Metody pomiaru procykliczności systemu finansowego (pdf) 7
Paweł Smaga Pomiar stabilności finansowej i rola banku centralnego (pdf)  28
Aleksandra Nadolska, Wojciech Nadolski Nowa rola Europejskiego Banku Centralnego w sieci ochrony finansowej (pdf)  54
Magdalena Fedorowicz W sprawie przyszłej organizacji nadzoru makroostrożnościowego w Polsce (pdf)  83
Jerzy Pruski,
Jan Szambelańczyk
Systemy gwarantowania depozytów w sieciach bezpieczeństwa finansowego na tle konsekwencji globalnego kryzysu finansowego (pdf)  101
Teresa Orzeszko Banki spółdzielcze i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe w Polsce – podobieństwa oraz różnice (pdf)  128
Miscellanea
Tomasz Knepka,
Dorota Szymczak
Sprawozdanie z II Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego pt. Prawa Rynku Finansowego (pdf)  165
Recenzje
Oskar Kowalewski Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk, „Anatomia kryzysów bankowych”  169