Bezpieczny Bank nr 1 (58) 2015

Spis treści
Autor Tytuł / Tekst Strona
Jan Szambelańczyk Od Redakcji 5
Anna Dobrzańska Makroostrożnościowy wymiar regulacji CRDIV/CRR (pdf) 7
Jolanta Zombirt Sekurytyzacja a europejskie standardy zarządzania płynnością (pdf) 46
Małgorzata Pawłowska Zmiany poziomu konkurencji w sektorach bankowych Polski, Czech i Węgier
na tle innych krajów Unii Europejskiej (pdf)
63
Iwona Dorota Czechowska Kodyfikacja standardów etycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kodeksów etycznych banków (pdf) 97
Iwa Kuchciak Informacje z mediów społecznościowych we wspomaganiu oceny zdolności kredytowej (pdf) 118
Tomasz Lechowicz Bank of England a rynek nieruchomości mieszkaniowych w latach 2001–2013 (pdf) 141
Andrzej Michór Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym a ochrona konsumenta (pdf) 156