Bezpieczny Bank nr 1 (62) 2016

Spis treści
Autor Tytuł / Tekst Strona
Jan Szambelańczyk Od Redakcji 7
Krzysztof Waliszewski Europejski System Gwarantowania Depozytów jako trzeci filar unii bankowej (pdf) 9
Łukasz Szewczyk Wybrane problemy dotyczące skuteczności systemów gwarantowania depozytów (pdf) 28
Kamil Liberadzki,
Marcin Liberadzki
O konieczności wprowadzenia w polskim prawie możliwości emitowania przez banki papierów wartościowych typu contingent convertible (pdf) 52
Andrzej Dżuryk Stanowisko polskich ekspertów w konsultacjach Komisji Europejskiej na temat listów zastawnych w Unii Europejskiej (pdf) 73
Zbigniew Krysiak Uwarunkowania i sposoby uruchamiania mechanizmów rynkowych w sektorze finansowym (pdf) 100
Magdalena Fedorowicz Rola i zadania teorii prawa rynku finansowego UE (pdf) 114
Paweł Opitek Wpływ standardu EMV na nielegalne działania z wykorzystaniem kart płatniczych w kontekście przestępstwa skimmingu (pdf) 135
Miscellanea
Mateusz Staszczyk Ochrona konsumentów korzystających z usług bankowości elektronicznej – na przykładzie ankiety przeprowadzonej wśród osób pracujących i/lub studiujących w Łodzi (pdf) 149
Recenzje
Piotr Sobol-Kołodziejczyk,
Marek Zieliński
Ewa Gołebiowska, „Pranie pieniędzy. Aspekty etyczne w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy” (pdf) 165
Piotr Masiukiewicz Włodzimierz Szpringer, „Prawo i ekonomia stabilności finansowej” (pdf) 171