Bezpieczny Bank nr 2 (63) 2016

Spis treści
Autor Tytuł / Tekst Strona
Jan Szambelańczyk Od Redakcji 7
Beata Zdanowicz Profesor Władysław Baka – uczony, reformator, bankowiec (pdf) 9
Małgorzata Pawłowska Wpływ struktury rynku i wielkości banków na stabilność sektorów bankowych UE (pdf) 21
Lech Kurkliński Bariery kulturowe w zarządzaniu bankami z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce – znaczenie etnocentryzmu (pdf) 50
Małgorzata Iwanicz-Drozdowska,
Anna Kozłowska
Czynniki wzrostu akcji kredytowej banków w Polsce w latach 1995-2014 (pdf) 72
Krzysztof Opolski, Agata Gemzik-Salwach Perspektywy finansowe i wiarygodność kredytowa gospodarstw domowych w kontekście programu „Rodzina 500+” (pdf)  90
Katarzyna Kochaniak Depozyty gospodarstw domowych podlegające specjalistycznemu zarządzaniu w wybranych krajach strefy euro (pdf) 119
Miscellanea
Mariusz Tomasz Kłoda Naruszenie dóbr osobistych kredytobiorcy jako skutek uchybienia przez bank zasadom przetwarzania danych osobowych (pdf)  159
Recenzje
Dorota Wiśniewska Magdalena Szyszko, Oczekiwania inflacyjne w polityce pieniężnej. Zarządzanie z wykorzystaniem prognoz inflacji (pdf)  167
Paweł Marszałek Zbyszek Grocholski, Banki i rynki finansowe. Od zaufania publicznego do kasyna? (pdf)  175