Bezpieczny Bank nr 2 (63) 2016

Spis treści

Jan Szambelańczyk Od Redakcji 7
Beata Zdanowicz Profesor Władysław Baka – uczony, reformator, bankowiec 9
Małgorzata Pawłowska Wpływ struktury rynku i wielkości banków na stabilność sektorów bankowych UE 21
Lech Kurkliński Bariery kulturowe w zarządzaniu bankami z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce – znaczenie etnocentryzmu 50
Małgorzata Iwanicz-Drozdowska,
Anna Kozłowska
Czynniki wzrostu akcji kredytowej banków w Polsce w latach 1995-2014 72
Krzysztof Opolski, Agata Gemzik-Salwach Perspektywy finansowe i wiarygodność kredytowa gospodarstw domowych w kontekście programu „Rodzina 500+”  90
Katarzyna Kochaniak Depozyty gospodarstw domowych podlegające specjalistycznemu zarządzaniu w wybranych krajach strefy euro 119
 Miscellanea
Mariusz Tomasz Kłoda Naruszenie dóbr osobistych kredytobiorcy jako skutek uchybienia przez bank zasadom przetwarzania danych osobowych  159
Recenzje
Dorota Wiśniewska Magdalena Szyszko, Oczekiwania inflacyjne w polityce pieniężnej. Zarządzanie z wykorzystaniem prognoz inflacji  167
Paweł Marszałek Zbyszek Grocholski, Banki i rynki finansowe. Od zaufania publicznego do kasyna?  175