Bezpieczny Bank nr 3 (64) 2016

Spis treści

Jan Szambelańczyk Od Redakcji 7
Anna Iwańczuk-Kaliska Zasady przymusowej restrukturyzacji banków a stabilność systemu płatniczego – analiza regulacji krajowych 9
Marcin Borsuk, Kamil Klupa Testy warunków skrajnych jako metoda pomiaru ryzyka banków 29
Zbigniew Korzeb Wpływ otoczenia regulacyjnego na liczbę fuzji i przejęć w polskim sektorze bankowym 47
Radosław Ślusarczyk Banki centralne na rynku aktywów sektora prywatnego 59
Katarzyna Kubiszewska Struktura sektora bankowego w wybranych krajach Bałkanów Zachodnich 85
Przemysław Pluskota Analiza sektora bankowego na Cyprze. Efekty i wyzwania restrukturyzacji 101
Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Anna Kozłowska Czynniki wzrostu akcji kredytowej banków w Polsce w latach 1995-2014 120
 Miscellanea
Jarosław Górski Alfabetyzacja ekonomiczna, czyli znaczenie świadomości ekonomicznej 142
Jan L. Bednarczyk, Marian Żukowski Konferencja „Banki spółdzielcze wobec wyzwań współczesnego rynku” 159
Recenzje
Magdalena Szyszko Maria Magdalena Golec, „Instytucje i usługi bankowe”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2016 161