Bezpieczny Bank nr 3 (64) 2016

Spis treści
Autor Tytuł / Tekst Strona
Jan Szambelańczyk Od Redakcji 7
Anna Iwańczuk-Kaliska Zasady przymusowej restrukturyzacji banków a stabilność systemu płatniczego – analiza regulacji krajowych (pdf) 9
Marcin Borsuk, Kamil Klupa Testy warunków skrajnych jako metoda pomiaru ryzyka banków (pdf) 29
Zbigniew Korzeb Wpływ otoczenia regulacyjnego na liczbę fuzji i przejęć w polskim sektorze bankowym (pdf) 47
Radosław Ślusarczyk Banki centralne na rynku aktywów sektora prywatnego (pdf) 59
Katarzyna Kubiszewska Struktura sektora bankowego w wybranych krajach Bałkanów Zachodnich (pdf) 85
Przemysław Pluskota Analiza sektora bankowego na Cyprze. Efekty i wyzwania restrukturyzacji (pdf) 101
Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Anna Kozłowska Czynniki wzrostu akcji kredytowej banków w Polsce w latach 1995-2014 (pdf) 120
 Miscellanea
Jarosław Górski Alfabetyzacja ekonomiczna, czyli znaczenie świadomości ekonomicznej (pdf) 142
Jan L. Bednarczyk, Marian Żukowski Konferencja „Banki spółdzielcze wobec wyzwań współczesnego rynku” (pdf) 159
Recenzje
Magdalena Szyszko Maria Magdalena Golec, „Instytucje i usługi bankowe”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2016 (pdf) 161