Bezpieczny Bank nr 4 (78) 2018, s. 80-109
DOI: 10.26354/bb.5.4.73.2018

Dorota Wiśniewska

Dorota Wiśniewska – Poznań University of Economics and Business, Department of Business Insurance. ORCID: 0000-0002-2584-9495

JEL Codes: K35, D12, D14, G33

New Consumer Bankruptcy in Poland – a New Start not only for the Consumer?

Abstract:
In Poland, over the past four years, we have been witnessing liberalization of the laws on consumer bankruptcy which results in an increased number of declared bankruptcies and there are many indications that both the phenomena will only grow. This paper deals with some major manifestations of such a process and shows that a very significant effect of liberalizing the law and bankruptcy regime adopted in Poland is the fact that natural persons conducting business activity increasingly perceive consumer bankruptcy as a chance to get out of financial trouble. Taking advantage of such a solution is, among other things, hindered by the entrepreneur’s failing to file a petition for bankruptcy declaration within 30 days of becoming „insolvent”. As the findings of the conducted interviews show, entrepreneurs are not at all aware of the obligation to lodge petitions in a timely manner. In the light of the experience gained, it seems indispensable to stress the importance of educating natural persons about financial issues and insolvency procedures. The results obtained indicate the need to equalize bankruptcy proceedings for all natural persons, regardless of whether they are or are not entrepreneurs, and play an important role in the current discussion on the government’s draft act of 18 April 2018 on further liberalization of the bankruptcy law.

Key words:
consumer bankruptcy, business bankruptcy, indebtedness and insolvency of households, household behavior, discharge of debts, bankruptcy law

Nowa upadłość konsumencka w Polsce – nowy start nie tylko dla konsumenta?

Streszczenie:
W Polsce w ciągu ostatnich czterech lat byliśmy świadkami liberalizacji przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej, co skutkowało wzrostem liczby ogłoszonych bankructw i wiele wskazuje na to, że rosnąca tendencja się utrzyma. Niniejszy artykuł pokazuje najważniejsze przejawy tej liberalizacji oraz wyjaśnia dlaczego osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą coraz częściej postrzegają upadłość konsumencką jako szansę na wyjście z kłopotów finansowych. Przy obowiązujących przepisach Prawa upadłościowego przedsiębiorcy Ci tracą jednak tę szansę, jeżeli w ciągu 30 dni od pojawienia się stanu niewypłacalności nie złożyli wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa. Jak pokazują wyniki przeprowadzonych wywiadów, przedsiębiorcy nie są świadomi obowiązku składania tego wniosku w odpowiednim czasie, przez co tracą również szansę na oddłużenie po zakończeniu działalności gospodarczej.  Uzyskane wyniki wskazują na konieczność ujednolicenia postępowania upadłościowego dla wszystkich osób fizycznych, niezależnie od tego, czy są lub nie są przedsiębiorcami, stanowiąc głos w toczącej się dyskusji na temat rządowego projektu ustawy z 18 kwietnia 2018 r. , którego celem jest dalsza liberalizacja prawa upadłościowego. Jednocześnie, w świetle zdobytych doświadczeń, uznano za konieczne podkreślenie znaczenia edukacji finansowej i prawnej osób fizycznych.

Słowa kluczowe:
upadłość konsumencka, upadłość przedsiębiorcy, zadłużenie i niewypłacalność gospodarstw domowych, zachowania osób fizycznych, oddłużenie, prawo upadłościowe

Pełny tekst artykułu w pdf: