Bezpieczny Bank nr 4 (78) 2018, s. 7-26
https://doi.org/10.26354/bb.1.4.73.2018

Leszek Pawłowicz
https://orcid.org/0000-0003-2580-6708

Department of Banking and Finance, Faculty of Management, University of Gdańsk; Coordinator of the European Financial Congress

Marta Penczar
https://orcid.org/0000-0002-3564-1460
Department of Banking and Finance, Faculty of Management, University of Gdańsk; Gdansk Institute for Market Economics

Macroeconomic Challenges and Forecasts for Poland (Expert Opinion of the European Financial Congress)

Makroekonomiczne wyzwania i prognozy dla Polski (ekspertyza Europejskiego Kongresu Finansowego)

Abstract

Rapid economic developments combined with the considerable volatility of financial markets and the growing importance of non-quantifiable behavioural factors all suggest that expert knowledge should be leveraged to a greater extent in macroeconomic forecasts.
The purpose of this article is to present the results of the second edition of the “Macroeconomic Challenges and Forecasts for Poland” project. The survey was conducted in December 2018. The article presents a consensus forecast by EFC experts. In addition to traditional macroeconomic forecasts for Poland, it also lists threats to sustainable economic development and financial system stability together with subjective estimates of their probabilities. Using the knowledge and competence of EFC experts, recommendations concerning economic policy measures have been formulated with the aim of mitigating the future impact of the threats identified.

Key words: Macroeconomic challenges, macroeconomic forecasts, financial stability

Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie wyników II edycji projektu pt. Makroekonomiczne wyzwania i prognozy dla Polski. Badanie zostało przeprowadzone w grudniu 2018 roku. W artykule zaprezentowany został konsensus prognostyczny ekspertów EKF. Obok klasycznych prognoz makroekonomicznych dla Polski zawiera zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz stabilności systemu finansowego wraz z szacunkami subiektywnego prawdopodobieństwa realizacji. Wykorzystując wiedzę i kompetencje ekspertów EKF sformułowane zostały rekomendowane działania dla polityki gospodarczej, ukierunkowane na osłabienie oddziaływania zidentyfikowanych zagrożeń w przyszłości.

Słowa kluczowe: Makroekonomiczne prognozy, makroekonomiczne wyzwania, stabilność finansowa

JEL:  G17, G18, E17, E20

Bibliografia

Allen W.A., Wood G., [2006], “Defining and achieving financial stability”, Journal of Financial Stability, Vol. 2, No. 2; Schwartz A.J., [1998], “International financial crises: myths and realities”, The Cato Journal, Vol. 17, No. 3.
Autumn 2017 Report on risks and vulnerabilities in the European Union’s financial system, The Joint Committee of the European Supervisory Authorities, 21 September 2017.
De Bandt O., Hartmann P., [2000], Systemic risk: a survey, Working Paper, No. 35, European Central Bank, Frankfurt am Main.
Ferguson R. W., [2003], “Should financial stability be an explicit central bank objective?”, in: Challenges to Central Banking from Globalized Financial Systems, P.C. Ugolini, A. Schaechter, S. R. Stone [eds.], International Monetary Fund, Washington, D.C.; Crockett A., [2000], “Managing change in the European financial system – lessons from experience”, BIS Review, No. 80.
Financial Stability Review, European Central Bank, November 2018.
Global Financial Stability Report, A Decade after the Global Financial Crisis: Are We Safer?, IMF, October 2018.
https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/amakro/amakro.htm
Kowalczyk H., “O eksperckich ocenach niepewności w ankietach makroekonomicznych”, Bank i Kredyt 41 (5), p. 101–122.
Mishkin F.S., [1999], “Global financial instability: framework, events, issues”, Journal of Economic Perspectives, Vol. 13, No. 4.
Morawski I., “Jak czytać prognozy, czyli alibi dla prognosty”, Obserwatorfinansowy.pl, 12 January 2015.
Morawski I., “Skąd wzięły się dobre wyniki budżetu”, Bankier.pl, 24 December 2018.
Pietrzak B., “Nowe spojrzenie na stabilność systemu finansowego – mechanizmy pomocy finansowej”, Studia i Prace, Zeszyt Naukowy 155/2017, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 2017, p. 43–56.
Raport o stabilności systemu finansowego, Narodowy Bank Polski, Warszawa, June 2018.
The government’s macroeconomic forecast for 2019 is included in the document entitled Założenia projektu budżetu państwa na rok 2019, Ministerstwo Finansów, Warszawa, June 2018.
Wyżnikiewicz B., “Usytuowanie ośrodka prognostycznego a optymizm lub pesymizm prognoz makroekonomicznych dla Polski”, [in:] “Badania koniunktury – zwierciadło gospodarki. Część II”, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH No. 91, Warszawa 2013, p. 205–216. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-397430eb-d382-4fd2-b141-e5ca7099676c/c/irg_pim_91_PIM91_r08tr.pdf

Pełny tekst artykułu w pdf: