Bezpieczny Bank nr 2 (83) 2021, s. 74-95
https://doi.org/10.26354/bb.4.2.83.2021

Magdalena Graca
https://ORCID: 0000-0002-9892-1072
magdalena.graca.mg@gmail.com
absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Laureatka Nagrody Prezesa Zarządu BFG w konkursie na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu problematyki stabilności systemu finansowego w kategorii prac magisterskich.

Wykorzystanie procedury resolution oraz postępowania upadłościowego w europejskim i polskim sektorze bankowym – porównanie doświadczeń

The resolution procedure and bankruptcy proceedings in the European and Polish banking sector – comparison of experiences

Streszczenie

Liczne interwencje ze środków publicznych, podejmowane w okresie kryzysu lat 2007–2009 w celu ratowania upadających banków, rozpoczęły międzynarodową debatę o stworzeniu mechanizmu, który miałby zapobiec konieczności obciążania finansowego państwa za błędy lub uchybienia pojedynczych podmiotów gospodarczych. Do międzynarodowego porządku prawnego wprowadzono więc regulacje określające resolution – przymusową restrukturyzację i uporządkowaną likwidację, której zadaniem było systemowe ograniczenie kosztów ratowania instytucji borykających się z problemami finansowymi. Artykuł zawiera przedstawienie procesu legislacyjnego wdrażania resolution oraz analizę studiów przypadków zastosowania procedury w krajach członkowskich Unii Europejskiej, w tym Polski.

Słowa kluczowe: restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja, upadłość, bankowość spółdzielcza, bail-in, sektor bankowy, resolution

Abstract

Numerous public interventions undertaken during the crisis of 2007–2009 to save failing banks initiated an international debate on the creation of a mechanism that would prevent the necessity to charge the state financially for errors or failings of individual economic entities. Therefore, regulations were introduced into the international legal order that define resolution – compulsory restructuring and orderly liquidation, the task of which was to systematically reduce the costs of saving institutions struggling with financial problems. The article presents the legislative process of implementing the resolution and an analysis of case studies of the application of the procedure in European Union Member States, including Poland.

Key words: resolution, bankruptcy, cooperative banks, bail-in, banking sector

JEL: E65, G21, G33, G34, G38

Bibliografia

Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Decyzja. Sygn. sprawy DPR.721.4.2020, Warszawa, 15 stycznia 2020 r., https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/decyzja-zawieszenie.pdf [dostęp z dnia 17 czerwca 2021 r.].
Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Informacja o przyczynach i skutkach przymusowej restrukturyzacji PBS, 17.01.2020, https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/komunikat-prasowy.pdf [dostęp z dnia 17 czerwca 2021 r.].
Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Komunikat prasowy z dnia 17 stycznia 2020 r., https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/komunikat-prasowy.pdf [dostęp z dnia 17 czerwca 2021 r.].
Barbagallo C., Cassa di Risparmio di Ferrara, Banca delle Marche, Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, Banca d’Italia, Roma, 2017.
Decision of the Single Resolution Board in its executive session of 7 June 2017 concerning adoption of a resolution scheme in respect of Banco Popular Espanol S.A., (the “Institution” with a Legal Entity Identifier: 80H66LPTVDLM0P28XF25, Addressed to FROB (SRB/EES/2017/08).
Decyzja przyjęta przez Komitet Zarządzający FROB 7 czerwca 2017 r. w sprawie Banco Popular Espanol SA.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/EU.
Folwarski M., Kil K., Pozycja konkurencyjna i stabilność banków spółdzielczych w Polsce na przykładzie podmiotów z województwa małopolskiego, [w:] E. Miklaszewska (red.), Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowych regulacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 2015.
Freudenthaler D., Gromova-Schneider A., Haentjens M., Hormaeche Lazcano M., Huber D., Jennings-Mares J., Lintner P., Merc G., Qefalia L., Smolenska A., Stiefmueller Ch. M., van Heukelem E., Understanding bank recovery and resolution in the EU: a guidebook to the BRRD, World Bank Group Finance & Markets, Financial Sector Advisory Center (FinSAC), April 2017.
https://gpwcatalyst.pl/notowania-obligacji-obligacje-spoldzielcze [dostęp z dnia 17 czerwca 2021 r.].
https://warszawa.pr.gov.pl/news/520 [dostęp z dnia 17 czerwca 2021 r.].
https://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2016/crisi-banca-marche/ [dostęp z dnia 17 czerwca 2021 r.].
https://www.bfg.pl/dla-instytucji-finansowych/skladki/oplaty-i-skladki-na-fundusze-bfg-dane-historyczne/ [dostęp z dnia 17 czerwca 2021 r.].
https://www.bfg.pl/przymusowa-restrukturyzacja/ [dostęp z dnia 17 czerwca 2021 r.].
https://www.money.pl/banki/restrukturyzacja-banku-pbs-ministerstwo-finansow-tlumaczy-dlaczego-byla-potrzebna-6470838284396161a.html [dostęp z dnia 17 czerwca 2021 r.].
https://www.parkiet.com/Banki/302099994-Zaskarzona-decyzja-o-restrukturyzacji-PBS-Sanok.html [dostęp z dnia 17 czerwca 2021 r.].
https://www.parkiet.com/Banki/312029995-Resolution-juz-bylo-cwiczone.html [dostęp z dnia 17 czerwca 2021 r.].
https://www.repubblica.it/economia/2017/05/15/news/affari_finanza_banca_etruria_boschi-165485679/ [dostęp z dnia 17 czerwca 2021 r.].
https://www.rp.pl/Banki/304039901-Niepokojaca-kondycja-bankow-spoldzielczych.html [dostęp z dnia 17 czerwca 2021 r.].
Janusz A., Resolution jako nowy obszar zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, [w:] Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska, Sectio H Oeconomia vol. XLVII, 3, 2013.
Komisja Nadzoru Finansowego, Harmonogram działań UKNF wobec Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie, 23 listopada 2015 r.
Komisja Nadzoru Finansowego, Ustanowienie zarządu komisarycznego w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie, 11 sierpnia 2020 r.
Komisja Nadzoru Finansowego, Zawieszenie działalności Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie oraz wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości banku, 21 listopada 2015 r.
Laeven L., Valencia F., Resolution of Banking Crises: The Good, the Bad, and the Ugly,[w:] IMF Working Paper WP/10/146, International Monetary Fund, June 2010.
Lepszyński B., Model biznesowy bankowości spółdzielczej wobec wyzwań rynkowych i regulacyjnych, ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, Warszawa, 2017, s. 41-42
Merler S., Four small banks: resolution via bridge bank and asset management vehicle tools to avoid full bail-in (2015), in: Bank Resolution and “Bail-in” in the EU: Selected Cases Pre and Post BRRD, World Bank Group Finance & Markets, Financial Sector Advisory Center (FinSAC), Vienna, Austria, November 2016.
Nowacka A., Szewczyk-Jarocka M., Lokalny charakter działalności banków spółdzielczych, [w:] Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 250, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015.
Polle M., Tradycyjny model biznesowy banku musi się zmienić. W: Banki spółdzielcze wobec aktualnych wyzwań, Głos banków spółdzielczych nr 1 (2019), Warszawa, 2019.
Przepisy zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 („SRM”).
PWC, Raport z Oszacowania 1. Sporządzony na dzień 28 lutego 2019r., 29 października 2019.
Szczepańska O., Dobrzańska A., Zdanowicz B., Resolution, czyli nowe podejście do banków zagrożonych upadłością, Departament Stabilności Finansowej, Narodowy Bank Polski, Warszawa, 2015.
Szewczyk Ł., Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako organ resolution, [w:] Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 356, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2018.
Uchwała nr 87/DGD/2015 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie realizacji wypłat środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa.