Bezpieczny Bank nr 2 (83) 2021, s. 32-58
https://doi.org/10.26354/bb.2.2.83.2021

Adrianna Gronowska
ORCID: 0000-0002-2433-1491
adrianna.gronowska@uek.krakow.pl
absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Laureatka II nagrody w konkursie BFG na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu problematyki stabilności systemu finansowego w kategorii prac magisterskich

Wpływ nadzoru ostrożnościowego na stabilność finansową banków w wybranych krajach Europy

The impact of prudential supervision on financial stability of banks in selected European countries

Streszczenie

W ostatnich latach na całym świecie zauważa się rosnące zainteresowanie tematyką stabilności finansowej, głównie z powodu regulacyjnych, ekonomicznych i społecznych następstw kryzysu finansowego lat 2007–2009. Jednostki nadzorujące instytucje kredytowe odgrywają kluczową rolę w kontekście zagwarantowania ich stabilności finansowej. Poszczególne modele nadzoru funkcjonujące w krajach Unii Europejskiej różnią się od siebie, na przykład stopniem zaangażowania banku centralnego w działania nadzorcze. Po kryzysie finansowym nadzór nad największymi oraz najbardziej powiązanymi instytucjami finansowymi działającymi transgranicznie został ujednolicony w celu poprawy bezpieczeństwa i stabilności systemów bankowych na całym świecie.

Słowa kluczowe: nadzór finansowy, stabilność finansowa banku, Podstawowe Zasady Efektywnego Nadzoru Bankowego

Abstract

In recent years, there has been a significant increase in interest in the subject of financial stability on a global scale, mainly due to regulatory, economic, and social implications of the 2007–2009 financial crisis. Organizations supervising credit institutions play a crucial role in ensuring their financial stability. Individual supervision models functioning in European Union member states differ from each other, for example in the degree of the central bank’s involvement in supervising activities. After the financial crisis, the supervision of the largest and most connected financial institutions operating across borders was unified to improve the security and stability of banking system in countries around the world.

Key words: financial supervision, bank financial stability, Core Principles for Effective Banking Supervision

JEL: G21, G28

Bibliografia

Allen W.A., Wood G., Defining and achieving financial stability, ,,Journal of Financial Stability”, Vol. 2, No. 2, 2006.
Bank Rozrachunków Międzynarodowych, Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego, Podstawowe Zasady Efektywnego Nadzoru Bankowego, Bazylea 2012.
Barry T.A., Lepetit L., Tarazi A., Ownership structure and risk in publicly held and privately owned banks, „Journal of Banking & Finance”, No. 35, 2011.
Bolgar T.M., Risk and resource management as a component of ensuring the financial security of banking institutions, „Bulletin of the Lvov Commercial  Academy”, Issue  27, 2007.
Boyd J.H., Runkle D.E., Size and Performance of Banking Firms, „Journal of Monetary Economics”, No. 31, 2009.
IMF, Microprudential Policy: An Organizing Framework, Monetary and Capital Markets Department, Washington, 2011.
Kil K., Stabilność i efektywność sektora bankowego Unii Europejskiej, [w:] Europejski rynek usług bankowych, E. Miklaszewska, M. Folwarski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2017.
Kil K., Poziom koncentracji a stabilność finansowa sektorów bankowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, nr 110, 2015.
Łasak P., Nadzór nad sektorem bankowym w Polsce w świetle zmian na globalnym rynku finansowym, Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019.
Miklaszewska E., Kil K., The Impact of 2007-2009 Crisis on the Assessment of Bank Performance: the Evidence from CEE-11 Countries, „Transformations in Business & Economics”, 2016, Vol. 15, No. 2A (38A).
Smaga P., Istota stabilności finansowej, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, nr 124, 2013.
Smaga P., Pomiar stabilności finansowej i rola banku centralnego, „Bezpieczny Bank”, nr 4(57), 2014.
The World Bank, Bank Regulation And Supervision Survey, Washington 2019.
Verbeek M., A guide to modern econometrics, John Wiley and Sons, Chichester 2000.