W dniu 23 kwietnia 2018 r. Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjął uchwałę w sprawie udzielenia wsparcia Bankowi Spółdzielczemu we Wschowie w procesie restrukturyzacji Lubuskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w formie:

  • dotacji w kwocie 1 878 tys. zł na pokrycie różnicy między wartością bilansową przejmowanych praw majątkowych a wartością bilansową przejmowanych zobowiązań z tytułu środków gwarantowanych,
  • gwarancji pokrycia strat wynikających z przejętych praw majątkowych, zakładającej udział Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w przychodach z praw majątkowych objętych gwarancją.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny zawarł z Bankiem Spółdzielczym we Wschowie umowę dotacji i umowę gwarancji pokrycia strat w dniu 30 kwietnia 2018 r.