Zasady udostępniania informacji

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

  • ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • udostępnianie na wniosek zainteresowanego,
  • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Jeżeli w Biuletynie Informacji Publicznej nie znajdą Państwo poszukiwanej informacji, prosimy o kontakt:

Bankowy Fundusz Gwarancyjny,  ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa
godziny urzędowania: 8.00-16.00
numery telefoniczne: 22-58-30-700, 22-58-30-701, fax: 22 58-30-589
e-mail: kancelaria@bfg.pl

Udostępnianie informacji na wniosek

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. 2019, poz. 1429) o dostępie do informacji publicznej udostępnieniu na wniosek podlega informacja publiczna z zakresu zadań publicznych realizowanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.  Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, wnioskodawcę zawiadamia się w tym terminie o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Tryb odmowy udostępnienia informacji publicznej

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o przymusowej restrukturyzacji, tj. w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 842, „ustawa o BFG”).

W szczególności zgodnie z art. 322 ustawy o BFG „informacje dotyczące przymusowej restrukturyzacji mogą być udostępniane na podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznej po zakończeniu przymusowej restrukturyzacji.” Odmowa udzielenia informacji może nastąpić w szczególności ze względu na obowiązek ochrony:

  • tajemnicy zawodowej, o której mowa w art. 320 ust. 2 ustawy o BFG,
  • innych tajemnic ustawowo chronionych,
  • informacji na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
  • prywatności osób fizycznych lub
  • tajemnicy przedsiębiorcy.

Od decyzji o odmowie udzielenia informacji publicznej, stronie przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, który należy złożyć do Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.