Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 132 w związku z art. 359 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm).

Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usług medycznych dla pracowników Bankowego Funduszu Gwarancyjnego”

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania na Platformie e-Zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-989aba8c-9a67-11ee-953e-c2ea26915e21