Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa materiałów biurowych.

Ofertę w formie pisemnej można złożyć w następujący sposób:

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: kancelaria@bfg.pl;
  2. w formie materialnej w nieprzezroczystej  zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą Wykonawcy, opisanej w następujący sposób:

„oferta na sukcesywną sprzedaż i dostawę materiałów biurowych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego”
na adres:

Bankowy Fundusz Gwarancyjny
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
00-546 Warszawa

w terminie do dnia: 25 marca 2021r.:

  • do godziny 24.00 w przypadku złożenia oferty w sposób określony w pkt 1;
  • do godziny 14.00 w przypadku złożenia oferty w sposób określony w pkt 2

Sposób opracowania oferty:

Wykonawca zobowiązany jest sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym, w szczególności na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Uwaga! nastąpiła zmiana załącznika nr 3 do zapytania ofertowego 2021. Ofertę należy złożyć na nowym formularzu.