Rolę kuratora określają przepisy prawa bankowego. BFG na bieżąco realizuje zadania związane z przepływem informacji między Idea Bank a KNF oraz monitorowaniem sytuacji ekonomicznej banku. Kurator ma prawo do uczestniczenia w posiedzeniach organów banku oraz prawo do uzyskiwania wszelkich informacji niezbędnych do wykonywania swoich funkcji, ale nie zarządza bankiem ani nie doradza jego zarządowi.

Kuratorowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec uchwał i decyzji zarządu oraz rady nadzorczej banku, a także prawo do zaskarżenia uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy, które naruszają interes banku. Fundusz skorzystał z tej możliwości zaskarżając w sierpniu 2019 r. uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy Idea Banku dotyczące udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 r. członkom rady nadzorczej, a także zgłaszając w sierpniu 2020 r. sprzeciw wobec planowanej transakcji sprzedaży akcji spółki Idea Money.Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) pełni funkcję kuratora Idea Banku S.A. od maja 2019 r., a ocena działalności kuratora należy do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). BFG jest w stałym kontakcie z KNF i składa regularne sprawozdania ze swojej działalności jako kuratora Idea Banku.

Idea Bank potrzebuje wiarygodnego planu poprawy swojej sytuacji kapitałowej, opartego przede wszystkim na przepływach pieniężnych i jak najszybszym uzupełnieniu brakującego kapitału przez inwestorów, co zapewni bezpieczeństwo prowadzonej działalności bankowej. Za przygotowanie takiego planu odpowiada sam bank. To również Idea Bank, a nie żadna z instytucji państwowych, odpowiada za złą sytuację, w jakiej się znalazł. Bank prowadził agresywną politykę sprzedażową, która doprowadziła do wygenerowania bardzo wysokiego poziomu ryzyka, skutkującego głębokimi stratami ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym za 2018 r. Bank prowadził także działania, które stały się przedmiotem postępowania UOKiK, w tym sprzedaż polisolokat, ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (ufk), czy ryzykownych instrumentów, jak obligacje GetBack i certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Lartiq (dawniej Trigon). Bank, będąc instytucją zaufania publicznego, oferował produkty klientom, którzy nie mieli wiedzy o faktycznym poziomie ryzyka, i na których ponieśli straty, a część do dziś nie może odzyskać utraconych środków.

W odniesieniu do sprzedaży akcji Idea Money, po przeprowadzeniu wnikliwej i wielowymiarowej analizy finansowych skutków transakcji, przy wsparciu renomowanej firmy audytorskiej, BFG jako kurator uznał za celowe wniesienie sprzeciwu, uznając, że transakcja sprzedaży akcji Idea Money nie służy poprawie sytuacji Banku. Bank został poinformowany o powodach wniesienia sprzeciwu, w granicach niepowodujących naruszenia prawa.

Nowe parametry transakcji sprzedaży akcji Idea Money ogłoszone przez Idea Bank w dniu 3 września 2020 r. zostaną przez BFG dokładnie przeanalizowane pod kątem interesu banku. BFG w swoich analizach weźmie pod uwagę m.in. potencjalne skutki zakończonej kontroli KAS, o której bank poinformował w komunikacie bieżącym z dnia 20 sierpnia 2020 r., zgodnie z którym w ocenie organu kontroli celno-skarbowej różnica w podatku należnym do zapłaty przez Spółkę za rok podatkowy 2018 wynosi 150,5 mln zł.

W konsekwencji wniosek Idea Bank o odwołanie BFG z funkcji kuratora należy odczytać jako próbę wywierania niedopuszczalnej presji na BFG, aby zaniechał realizacji swoich ustawowych zadań oraz nie wnosił sprzeciwów gdy są one uzasadnione.