Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpatruje sprawy wynikające z jego ustawowych zadań.

Skargi rozpatrywane są zgodnie z uchwałą Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nr 71/GP/2010 z dnia 1 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji rozpatrywania skarg skierowanych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego”.

Skargi mogą być składane w jednej z następujących form:

  • na adres:  Kancelaria Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,  ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa
  • pocztą elektroniczną  kancelaria@bfg.pl

Skargi powinny zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska), od której skarga pochodzi,
  • adresu (ulicy, nr domu i mieszkania, kodu pocztowego, miejscowości) tej osoby,
  • przedmiotu sprawy, której skarga dotyczy.

Uwaga: nie udziela się odpowiedzi na skargi anonimowe.