Na podstawie art. 330 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 795 z późn. zm.) („ustawa o BFG”), Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu („Fundusz”) przysługuje prawo uzyskiwania informacji niezbędnych do realizacji jego zadań, w szczególności informacji niezbędnych do wykonania oszacowania, o którym mowa w art. 137 ust. 1 ustawy o BFG, oraz przygotowania przymusowej restrukturyzacji bezpośrednio od podmiotu w przypadku zobowiązania takiego podmiotu do wdrożenia planu naprawy, przygotowania programu  postępowania naprawczego, podjęcia wobec niego działań wczesnej interwencji lub ustanowienia w nim zarządu komisarycznego lub zarządcy komisarycznego.

Ustawodawca adresując kwestię proporcjonalności dokonał nowelizacji ustawy o BFG, w której w art. 330 ust. 8 ustawy o BFG wskazał, iż Rada Funduszu może, w drodze uchwały, uwzględniając ograniczony negatywny wpływ, jaki mogłaby mieć upadłość podmiotu krajowego lub upadłość podmiotów określonego rodzaju na sytuację finansową innych podmiotów i stabilność rynku finansowego oraz gospodarkę, określić listę podmiotów, wobec których Fundusz nie będzie realizował uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, o ile podmioty te nie są podmiotami znaczącymi lub nie zostały zidentyfikowane lub uznane za globalną instytucję o znaczeniu systemowym lub inną instytucję o znaczeniu systemowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym.

Wyżej wskazane uprawnienie Rady zostało wprowadzone ustawą z dnia 17 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 6 marca 2019 roku.

Realizując uprawnienia nadane w ramach styczniowej nowelizacji ustawy o BFG, Rada Funduszu uchwałą nr 51/2019 z dnia 17 lipca 2019 r. określiła listę podmiotów, wobec których Fundusz nie będzie realizował uprawnienia, o którym mowa w art. 330 ust. 1 ustawy o BFG. Na liście znalazło się 501 banków spółdzielczych, 25 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, 17 firm inwestycyjnych oraz 32 oddziały instytucji kredytowych. Podmioty, które zostały włączone na listę zostały poinformowane o tym fakcie pisemnie.

Włączenie podmiotów na listę zostało poprzedzone analizą spełnienia warunków wskazanych w art. 330 ust. 8 ustawy o BFG, tj. spełnienia warunku ograniczonego negatywnego wpływu, jaki mogłaby mieć upadłość podmiotu krajowego lub upadłość podmiotów określonego rodzaju na sytuację finansową innych podmiotów i stabilność rynku finansowego oraz gospodarkę, o ile podmioty te nie są podmiotami znaczącymi lub nie zostały zidentyfikowane lub uznane za globalną instytucję o znaczeniu systemowym lub inną instytucję o znaczeniu systemowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym.

Lista podmiotów wobec których Fundusz nie będzie realizować uprawnienia o którym mowa w art. 330 ust. 1 ustawy o BFG może ulec zmianie, w przypadku zaistnienia okoliczności wpływających na ocenę spełnienia wyżej wskazanych warunków.