Zakończył się pierwszy etap projektu opracowania Krajowej Strategii Edukacji Finansowej i opublikowano raport przedstawiający obraz edukacji finansowej w Polsce.

Raport „Znajomość zagadnień finansowych w Polsce – znaczenie, dane i oferta edukacyjna” został opracowany przez ekspertów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) we współpracy z krajową grupą roboczą ds. strategii edukacji finansowej. Tworzą ją przedstawiciele instytucji reprezentowanych w Radzie Edukacji Finansowej, tj.: Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i Rzecznika Finansowego. Opublikowany raport jest częścią projektu „Opracowanie Krajowej Strategii Edukacji Finansowej” rozpoczętego z inicjatywy Rady Edukacji Finansowej.  Wsparcie finansowe zapewniła Komisja Europejska (Dyrekcja Generalna ds. Reform Strukturalnych) z Instrumentu Wsparcia Technicznego.

Raport diagnozuje i opisuje potrzeby mieszkańców Polski w zakresie edukacji finansowej. Wskazuje podmioty zaangażowane w projektowanie i realizację inicjatyw w tym zakresie. Jego wnioski i rekomendacje opierają się na analizie danych, w tym dotyczących poziomu kompetencji finansowych, na informacjach uzyskanych dzięki specjalnie w tym celu rozesłanym kwestionariuszu oraz na wynikach dyskusji przeprowadzonych podczas warsztatów dla instytucji i organizacji zaangażowanych w edukację finansową w Polsce.

Na podstawie ustaleń zawartych w raporcie zidentyfikowano priorytety i grupy docelowe, które będą uwzględnione w dalszych pracach nad Krajową Strategią Edukacji Finansowej. Powstająca strategia ma być spójnym planem działania, którego podstawowym celem będzie poszerzanie wiedzy i umiejętności finansowych osób mieszkających w Polsce. Pomoże w koordynacji działań realizowanych w obszarze edukacji finansowej. Będzie też uzupełnieniem działań, które są prowadzone w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu finansowemu i ochrony konsumentów.

W załączniku Raport w wersji pdf.