Mając na względzie ostatnie wydarzenia związane z pandemią COVID-19, oraz ich wpływ na sektor bankowy, rynki finansowe oraz gospodarkę, Bankowy Fundusz Gwarancyjny („Fundusz”), wraz z innymi instytucjami tworzącymi sieć bezpieczeństwa finansowego, podejmuje działania mające na celu niwelowanie negatywnych skutków zaistniałej sytuacji dla sektora bankowego.

Zgodnie z przepisami prawa wysokość minimalnych wymogów w zakresie funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji (ang. Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities – „MREL”), zależy od obowiązujących wymogów kapitałowych oraz buforów. W konsekwencji zniesienia bufora ryzyka systemowego, który wynosił dotychczas 3% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, znaczącemu obniżeniu ulegną wymogi z tytułu MREL. Dlatego też Fundusz w najbliższym cyklu planistycznym będzie odpowiednio aktualizował wysokość MREL wyznaczanego bankom. Według wstępnych obliczeń Funduszu zmiana ta spowoduje zmniejszenie się niedoborów względem docelowego MREL o ponad 25 mld zł w skali sektora.

Fundusz w planach przymusowej restrukturyzacji podlegających przeglądowi lub aktualizacji, działając na podstawie art. 8 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1450, określa ścieżkę dojścia do docelowych MREL poprzez wyznaczenie celów śródokresowych na każdy rok, mając na celu zapewnienie optymalnego rozłożenia w czasie wzrostu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych przez podmioty objęte wymogiem.

Biorąc pod uwagę obecne wydarzenia związane z pandemią COVID-19, obserwowaną u uczestników rynku wysoką awersję do ryzyka, a tym samym utrudnienie lub ograniczenie możliwości emisji zobowiązań kwalifikowalnych w najbliższym okresie, Fundusz informuje, że śródokresowe cele MREL wyznaczone podmiotom krajowym identyfikowanym jako podmioty przymusowej restrukturyzacji[1] na koniec 2020 r. nie będą traktowane przez Fundusz jako obligatoryjne.

Zgodnie z przepisami dyrektywy BRRD2, której proces implementacji do polskiego porządku prawnego jest w toku[2], podmioty krajowe będą musiały spełnić śródokresowy MREL na dzień 1 stycznia 2022 r. Co do zasady poziomy śródokresowe powinny przy tym zapewnić liniowy wzrost funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych w kierunku wypełnienia docelowego wymogu. Dodatkowo, w wyniku implementacji BRRD2, docelowy termin na spełnienie wymogu MREL zostanie wydłużony o rok, tzn. do 1 stycznia 2024 r.

W najbliższym cyklu planistycznym Fundusz zastosuje zarówno wydłużony termin docelowy, tj. 1 stycznia 2024 r, jak również wskaże jako termin spełnienia pierwszego wiążącego celu śródokresowego 1 stycznia 2022 r.

Fundusz na bieżąco śledzi sytuację na rynkach finansowych oraz jej wpływ na polski sektor bankowy, a tym samym będzie podejmował adekwatne działania do zaistniałej sytuacji w ramach obowiązujących przepisów prawa. Jednocześnie Fundusz wyraża przekonanie, że uwolnienie dodatkowej kwoty funduszy własnych oraz ograniczenie bieżących kosztów związanych z wymogiem MREL podmioty krajowe wykorzystają na utrzymanie odpowiedniego poziomu finansowania gospodarki lub na wsparcie kredytobiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ze względu na panującą pandemię COVID-19. Ograniczanie negatywnych skutków obecnej sytuacji stanowi naszą wspólną odpowiedzialność.


[1] Bank, który w planie przymusowej restrukturyzacji jest wskazany jako podmiot, wobec którego przewidziano działanie w ramach przymusowej restrukturyzacji.

[2] Postępy prac legislacyjnych można śledzić na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji https://legislacja.gov.pl/projekt/12330906/katalog/12666978#12666978