W dniu 26 lipca 2022 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, wydał i ogłosił postanowienie o ogłoszeniu upadłości Idea Bank S.A., zgodnie z wnioskiem BFG. Oznacza to, że nie zachodzi już podstawa do zawieszenia postępowania w sprawach z udziałem Idea Bank S.A. jako podmiotem w restrukturyzacji, o której mowa w art. 176 § 2 kodeksu postępowania cywilnego. Dalszy przebieg postępowania w tych sprawach podlega ogólnym zasadom wynikającym z kodeksu postępowania cywilnego oraz Prawa upadłościowego.