Komunikat nr 21 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 13 stycznia 2016 r.

W dniu 12 stycznia 2016 r. Bankowy Funduszu Gwarancyjnego otrzymał od Zarządcy Komisarycznego Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Kujawiak listę deponentów, o której mowa w art. 38w ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Lista ta stanowi podstawę do sporządzenia przez Zarząd Funduszu listy wypłat przekazywanej podmiotowi, za pośrednictwem którego dokonywane będą wypłaty środków gwarantowanych deponentom.

W dniu 13 stycznia 2016 r. Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjął uchwałę nr 14/DGD/2016 w sprawie realizacji wypłat środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Kujawiak. Zgodnie z wymogami ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, przedmiotowa uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości w drodze ogłoszenia w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

Wypłaty środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Kujawiak dokonywane będą za pośrednictwem Banku Polska Kasa Opieki – Spółka Akcyjna (dalej: Pekao S.A.) w okresie od 18 stycznia 2016 r. do 4 marca 2016 r. na podstawie listy wypłat przekazanej przez Fundusz. Obsługa wypłat środków gwarantowanych odbywać się będzie we wskazanych oddziałach Banku (wykaz oddziałów Banku dostępny jest na stronie www.pekao.com.pl). Lista tych oddziałów stanowi załącznik do uchwały nr 14/DGD/2016 poniżej.

W celu odebrania środków gwarantowanych deponenci nie muszą podejmować żadnych czynności oprócz stawienia się – z dokumentem tożsamości (osoby fizyczne) lub aktualnym dokumentem rejestrowym oraz dokumentami tożsamości osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu (osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, lecz posiadające zdolność prawną) – w wybranym przez siebie oddziale Pekao S.A. Deponenci będą mieli możliwość zlecenia przelewu środków gwarantowanych na wybrany rachunek w innym banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo wypłaty środków w formie gotówkowej. W przypadku zamiaru dokonania wypłaty w formie przelewu środków gwarantowanych na wybrany rachunek należy posiadać także informację o numerze tego rachunku. Natomiast w przypadku zamiaru dokonania wypłaty w formie gotówkowej w kwocie przekraczającej 20 000 zł, konieczne jest poinformowanie o takim zamiarze wybranego oddziału Pekao S.A. z wyprzedzeniem 2 dni roboczych (osobiście). Pekao S.A. nie pobiera od deponentów Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Kujawiak opłat za wypłatę środków gwarantowanych.

Po zakończeniu wypłat przez Pekao S.A. środki gwarantowane będą wypłacane bezpośrednio przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w okresie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji wobec Kasy, tj. do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu.

Wierzytelności przekraczające wartość środków gwarantowanych mogą być dochodzone od Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Kujawiak. W przypadku ogłoszenia jej upadłości wierzytelności te powinny zostać zgłoszone sędziemu-komisarzowi w terminie wskazanym w postanowieniu sądu o ogłoszeniu upadłości.

Kontakt z Pekao S.A.:

  • infolinia: 801 365 365 oraz (42) 683 82 32 (dla osób dzwoniących w kraju, z zagranicy i z telefonów komórkowych) (opłata za połączenie wg cennika operatora osoby dzwoniącej).

Kontakt z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym:

  • infolinia: 800 569 341 (połączenie bezpłatne) oraz 22 583 09 42 (opłata za połączenie zgodna z opłatą przewidzianą przez operatora wg aktualnego cennika),
  • e-mail: kancelaria@bfg.pl,
  • adres: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa.