Komunikat nr 50 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 8 lutego 2017 r.

W dniu 7 lutego 2017 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (dalej: „Fundusz”) otrzymał od Zarządcy Komisarycznego Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej listę deponentów, o której mowa w art. 43 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996, z późn. zm.) (dalej: „ustawa o BFG”). Lista ta stanowi podstawę do sporządzenia przez Zarząd Funduszu listy wypłat przekazywanej podmiotowi, za pośrednictwem którego dokonywane będą wypłaty środków gwarantowanych deponentom.

W dniu 8 lutego 2017 r. Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjął uchwałę nr 101/DGD/2017 w sprawie realizacji wypłat środków gwarantowanych deponentom Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-KredytowejZgodnie z wymogami ustawy o BFG, przedmiotowa uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości w drodze ogłoszenia w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym.

Wypłaty środków gwarantowanych deponentom Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej dokonywane będą za pośrednictwem Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „PKO Bank Polski”) w okresie od 13 lutego 2017 r. do 14 kwietnia 2017 r. na podstawie listy wypłat przekazanej przez Fundusz. Obsługa wypłat środków gwarantowanych odbywać się będzie we wskazanych na stronie www.pkobp.pl oddziałach PKO Banku Polskiego, z wyłączeniem agencji. Lista tych oddziałów stanowi załącznik nr 1 do uchwały nr 101/DGD/2017. Wypłaty we wskazanym trybie nie obejmują środków objętych gwarancjami ponad równowartość w złotych 100.000 euro w przypadkach określonych w art. 24 ust. 3 i 4 ustawy o BFG*.

W celu odebrania środków gwarantowanych, których wypłata realizowana jest za pośrednictwem PKO Banku Polskiego, deponenci nie muszą podejmować żadnych czynności oprócz stawienia się – z dokumentem tożsamości (osoby fizyczne) lub aktualnym dokumentem rejestrowym (np. odpisem z KRS) oraz dokumentami tożsamości osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu (osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną) – w wybranym przez siebie oddziale PKO Banku Polskiego. Deponenci będą mieli możliwość zlecenia przelewu środków gwarantowanych na wybrany rachunek w innym banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo wypłaty środków w formie gotówkowej. W przypadku zamiaru dokonania wypłaty w formie przelewu środków gwarantowanych na wybrany rachunek należy posiadać także informację o numerze tego rachunku. Natomiast w przypadku zamiaru dokonania wypłaty kwoty przekraczającej 25 tys. zł w formie wypłaty gotówkowej, konieczne jest poinformowanie o takim zamiarze wybranego oddziału PKO Banku Polskiego z wyprzedzeniem 2 dni roboczych (osobiście lub telefonicznie).

Szczegółowe zasady dokonywania wypłat określa „Regulamin wypłat środków gwarantowanych deponentom Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej realizowanych za pośrednictwem Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.”, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały nr 101/DGD/2017.

PKO Bank Polski nie pobiera od deponentów Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej opłat za wypłatę środków gwarantowanych.

Środki objęte gwarancjami ponad równowartość w złotych 100.000 euro, w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 3 i 4 ustawy o BFG, są wypłacane na indywidualny wniosek deponenta, skierowany bezpośrednio do Funduszu. Więcej informacji na ten temat (w tym formularz wniosku) dostępnych jest poniżej jako załączniki.

Po zakończeniu wypłat przez PKO Bank Polski środki gwarantowane będą wypłacane bezpośrednio przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w okresie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji wobec Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, tj. do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu.

Wierzytelności przekraczające wartość środków gwarantowanych oraz nieobjęte ochroną gwarancyjną mogą być dochodzone od Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. W przypadku ogłoszenia jej upadłości wierzytelności te powinny zostać zgłoszone sędziemu-komisarzowi w terminie wskazanym w postanowieniu sądu o ogłoszeniu upadłości.

Kontakt z PKO Bankiem Polskim:

  • Infolinia: 800 302 302 (brak opłat dla numerów krajowych na terenie kraju; w pozostałych przypadkach – opłata zgodna z taryfą operatora) oraz 81 535 60 60 (opłata zgodna z taryfą operatora) – informacje dotyczące procesu wypłat oraz awizowanie kwoty powyżej 25 tys. zł.

    Kontakt z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym:
  • Infolinia: 800 569 341 (połączenie bezpłatne) oraz 22 583 09 42, 22 583 09 43, 22 583 09 45 (opłata za połączenie zgodna z opłatą przewidzianą przez operatora wg aktualnego cennika),
  • e-mail: kancelaria@bfg.pl,
  • adres: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa.

* np. gdy środki lub należności deponenta, będącego osobą fizyczną pochodzą z: odpłatnego zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego takim budynkiem, samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o przeznaczeniu mieszkalnym – jeżeli zbycie to nie nastąpiło w ramach wykonywanej działalności gospodarczej, wykonania na rzecz deponenta podziału majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej, nabycia spadku, wypłaty ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, wypłaty odprawy pieniężnej, emerytalnej lub rentowej, wypłaty odszkodowania za szkodę wyrządzoną przestępstwem lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.