Komunikat nr 57 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 7 czerwca 2017 r.

W dniu 6 czerwca 2017 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (dalej: „Fundusz”) otrzymał od Zarządcy Komisarycznego Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Nike” listę deponentów, o której mowa w art. 43 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996, z późn. zm.) (dalej: „ustawa o BFG”). Lista ta stanowi podstawę do sporządzenia przez Zarząd Funduszu listy wypłat przekazywanej podmiotowi, za pośrednictwem którego dokonywane będą wypłaty środków gwarantowanych deponentom.

W dniu 7 czerwca 2017 r. Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjął uchwałę nr 595/DGD/2017 w sprawie realizacji wypłat środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Nike”Zgodnie z wymogami ustawy o BFG, przedmiotowa uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości w drodze ogłoszenia w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym.

Wypłaty środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Nike” dokonywane będą za pośrednictwem Banku Polska Kasa Opieki – Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Pekao S.A.”) w okresie od 12 czerwca 2017 r. do 11 sierpnia 2017 r. na podstawie listy wypłat przekazanej przez Fundusz. Obsługa wypłat środków gwarantowanych odbywać się będzie w 761 oddziałach Pekao S.A. (wykaz oddziałów dostępny jest na stronie www.bfg.pl oraz www.pekao.com.pl). Lista tych oddziałów stanowi załącznik nr 1 do uchwały nr 595/DGD/2017. Wypłaty we wskazanym trybie nie obejmują środków objętych gwarancjami ponad równowartość w złotych 100.000 euro w przypadkach określonych w art. 24 ust. 3 i 4 ustawy o BFG*.

W celu odebrania środków gwarantowanych, których wypłata realizowana jest za pośrednictwem Pekao S.A., deponenci nie muszą podejmować żadnych czynności oprócz stawienia się – z dokumentem tożsamości (osoby fizyczne) lub aktualnym dokumentem rejestrowym (np. odpisem z KRS) oraz dokumentami tożsamości osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu (osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną) – w wybranym przez siebie oddziale Pekao S.A. Deponenci będą mieli możliwość zlecenia przelewu środków gwarantowanych na wybrany rachunek w innym banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo wypłaty środków w formie gotówkowej.
W przypadku zamiaru dokonania wypłaty w formie przelewu środków gwarantowanych na wybrany rachunek należy posiadać także informację o numerze tego rachunku.

Szczegółowe zasady dokonywania wypłat określa „Regulamin wypłat środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Nike” realizowanych za pośrednictwem Banku Polska Kasa Opieki – Spółka Akcyjna”, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały nr 595/DGD/2017.

Pekao S.A. nie pobiera od deponentów Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Nike” opłat za wypłatę środków gwarantowanych.

Środki objęte gwarancjami ponad równowartość w złotych 100.000 euro, w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 3 i 4 ustawy o BFG, są wypłacane na indywidualny wniosek deponenta, skierowany bezpośrednio do Funduszu. Więcej informacji na ten temat (w tym formularz wniosku) dostępnych jest jako załączniki poniżej.

Po zakończeniu wypłat przez Pekao S.A. środki gwarantowane będą wypłacane bezpośrednio przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w okresie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji wobec Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Nike”, tj. do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu.

Wierzytelności przekraczające wartość środków gwarantowanych oraz nieobjęte ochroną gwarancyjną mogą być dochodzone od Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Nike”. W przypadku ogłoszenia jej upadłości wierzytelności te powinny zostać zgłoszone sędziemu-komisarzowi w terminie wskazanym w postanowieniu sądu o ogłoszeniu upadłości.

Kontakt z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym:

  • Infolinia: 800 569 341 (połączenie bezpłatne) oraz 22 583 09 42, 22 583 09 43, 22 583 09 45 (opłata za połączenie zgodna z opłatą przewidzianą przez operatora wg aktualnego cennika),
  • e-mail: kancelaria@bfg.pl,
  • adres: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa.

Kontakt z Pekao S.A.:

  • Infolinia: 801 365 365 oraz (42) 683 82 32 (dla osób dzwoniących w kraju, z zagranicy i z telefonów komórkowych) (opłata za połączenie wg cennika operatora osoby dzwoniącej).

np. gdy środki lub należności deponenta, będącego osobą fizyczną pochodzą z: odpłatnego zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego takim budynkiem, samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o przeznaczeniu mieszkalnym – jeżeli zbycie to nie nastąpiło w ramach wykonywanej działalności gospodarczej, wykonania na rzecz deponenta podziału majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej, nabycia spadku, wypłaty ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, wypłaty odprawy pieniężnej, emerytalnej lub rentowej, wypłaty odszkodowania za szkodę wyrządzoną przestępstwem lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.